Výzkumné projekty

Rozhovory o minulých a současných tendencích ve stavbě měst z hlediska urbanistických idejí a vizí

Téma vychází z předpokladu současné absence "ideálního" plánu, jakožto nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Projekt je zaměřen na reflexi minulých i současných tendencí urbanistické koncepce / vize v českém prostředí. Jako prostředek jsou použity rozhovory s žijícími osobami, které pokrývají období druhé poloviny 20. století po současnost. Projekt se snaží zachytit dosud chybějící informace z pohledu tématu dizertační práce. Rozhovory na téma minulých i současných koncepcích města má možnost poskytnout právě tyto informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.