Výzkumné projekty

Obnova historických částí malých měst (Kutná Hora, Pelhřimov, Šumperk) a nové realizace v nich na přelomu 19. a 20. století v kontextu dobových úvah o památkové péči

Projekt bude hledat odpovědi na otázky týkající se podob vzájemného ovlivňování dobové teorie památkové péče a realizační praxe v mimopražském prostředí na přelomu 19. a 20. století. Rozšíří a doplní stávající kusé znalosti této problematiky a vytvoří předpoklady pro posouzení dopadu nových zjištění na moderní památkovou péči. Nové poznatky umožní obohatit výuku památkové péče na FA ČVUT a přispějí tak ke zkvalitnění výuky v oblasti zacházení se stavebním a urbanistickým dědictvím, poskytnou cenný srovnávací materiál pro disertační práci navrhovatele a přispějí k posílení kulturní paměti ve zkoumaných regionech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.