Výzkumné projekty

Odborná konference katedry architektury FSv ČVUT v Praze k 100. jubileu založení československé republiky - Sbory Církve československé husitské a jejich architektura

Konference navazuje na vědecko-výzkumnou činnost katedry architektury FSv. Jejím tématem je dosud systematicky neprozkoumaná a nezhodnocená oblast architektury meziválečného Československa: sbory a další stavby sakrálního a kulturního charakteru Církve československé husitské (dále CČSH). Tématu se již delší dobu věnuji odborníci a doktorandi katedry architektury ve spolupráci s představiteli CČSH. Dokončení a prezentace výsledků výzkumu je stanoveno na rok 2018, který je rokem významného 100. jubilea založení československé republiky a má souvislost i s pozdějším založením CČSH. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu - jak zhodnocení významu v kontextu československé meziválečné architektury, tak detailnějším aspektům. Unikátní stavební kulturu CČSH lze totiž bezpochyby interpretovat jako součást budování nového demokratického státu po roce 1918 a hodnotit jí i v širších společenských, sociálních a kulturních souvislostech. Architektura CČSH z meziválečného období není dosud uceleně odborně zpracována, přitom tvoří významnou součást podoby řady měst a obcí v České republice. Je též významnou složkou architektury období první republiky: reprezentující projevy od historizmu po progresivní formové tendence a tvorbu jak prominentních architektů a stavitelů, tak tvůrců regionálního významu. Hlavním výstupem výzkumného projektu katedry architektury je mimo pořádání konference vydání publikace s bohatým doprovodným výkresovým i fotografickým materiálem. Řada skutečností a dokumentů, výkresů a fotografií bude v knize publikována poprvé, to i v širších kulturně-společenských souvislostech. Z tohoto hlediska je podobná monografie zcela ojedinělá a tak významně zapadá do kontextu oslav 100. jubilea založení československé republiky. Protože se jedná o finančně náročný počin a monografie přesahuje rámec pouhého sborníku z konference, tento projekt bude financován vícezdrojově (předpokládá se finanční dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora regionálních kult

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.