Výzkumné projekty

Československá účast v mezinárodních architektonických soutěžích v Bulharsku v 60. až 80. letech 20. století - soutěže jako nástroj integrace do dění v Západní Evropě

Studentský grant volně tematicky navazuje na dosavadní badání předkladatelů, a to jak v oblasti česko-bulharských vztahů, tak v oblasti dějin československé architektury 60. - 80. let 20. stol. Téma česko-bulharských vztahů v architektuře a urbanismu je obecně dosud nedostatečně zpracované a proto nabízí širokou škálu podnětů jak v souvislosti se studiem historické architektury, tak s vývojem československé architektury v poválečném období. Dosavadní výzkum se týkal prvních kulturních kontaktů mezi Čechy a Bulhary na konci 19. stol., kdy do osvobozeného Bulharska přicestovalo přes 150 odborníků, kteří s sebou přinesli moderní architektonické a stavební tendence (teto problematice se v současnosti věnuje Nikolay Brankov ve své disertační práci na FSv ČVUT v Praze). Dalším aspektem je tvorba 3-4 generací bulharských architektů (např. Petko Momčilov, Jordan Milanov, Lazar Paraškevanov ad.) vyškolených na technických školách v Praze a Brně, kteří do Bulharska přinesli myšlenky a praxi svých českých učitelů (např. Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta ad.). Dalším aspektem, kterým se chce zabývat tento výzkum je pak otázka česko-bulharské spolupráce v oblasti architektury v období socialismu - zejména účast československých architektů v mezinárodních architektonických soutěžích pořádaných v Bulharsku v 60. až 80. let 20. stol. Problematikou účastí českých architektů v mezinárodních bulharských soutěžích se částečně zabývaly již dřívější české výzkumné projekty, např. na FA ČVUT v Praze výzkumný záměr VZ-MSM č. 214500027 (1999-2004, hl. řešitel prof. P. Urlich, spoluřešitelé L. Popelová ad.), který zkoumal vývoj a teorii československé architektury 60. a 70. let 20. stol. obecně a jehož výstupem byla publikace od kol. autorů Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků (2006). Součástí tohoto výzkumu byly i rozhovory s českými architekty, kteří se účastnili urbanistických soutěží v Bulharsku (např. Mezinárodní soutěž na centrum Varny, 1966, 1. cena K. Marhold a ko

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.