Zprávy

Konference reVize Typologie 2020 - provozní vyhodnocení

Ústav nauky o budovách uspořádá 17. září 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze další ročník jednodenní konference reVize Typologie. Letošní 3. ročník bude zaměřen na provozní vyhodnocení vystavěného prostředí - budov, veřejných prostranství a zastavovacích systémů.

V České republice byla přerušena tradice dlouhodobého sledování a vyhodnocování výkonosti vystavěného prostředí – budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a užívání všech forem vystavěného prostředí. Konference si klade za cíl zmapovat –na příkladu staveb placených z veřejných i soukromých prostředků – momentální situaci, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a zaměřit tímto směrem i pozornost relevantních správců systémů veřejné výstavby.

Konference bude rozdělena do tří tematických bloků, blok 1 a 2 bude zakončen panelovou diskuzí. Na konferenci vystoupí architekti, inženýři a další odborníci, zástupci veřejné správy, akademické obce, soukromé sféry a oborových organizací.

Tematické bloky konference

Lidé & Fungování /Provoz & Kultura

 • Vliv prostředí na vnímání, chování užívajících osob, eventuálně na některé výkonové parametry (spokojenost, nemocnost, výkonnost atd.)
 • Efektivní provozní řešení, morální stárnutí, flexibilita prostředí
 • Prostředí & Technologie & Finance
 • Vliv stavebních technologií, technologií tzb, chytré budovy
 • Životní a odpisové cykly staveb a jejich komponentů, Hodnota nemovitosti, investiční náklady – provozní náklady – náklady na pracovní vyčíslování
 • Projekty – výzkum a praxe
 • Konkrétní příklady z výzkumu a praxe

Otázky konference

 • Jaká data jsou sbírána po uvedení do provozu o budovách (veřejných prostranstvích a zastavovacích systémech) a jejich fungování?
 • Jakým způsobem jsou data sbírána – metody, nástroje?
 • Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem?
 • Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov?
 • Jsou vyhodnocená data sdílena oborově, na úrovni veřejné správy apod.? Jak takové sdílení probíhá?
 • Jsou získaná data využívána i pro zadání projektů nových budov? Jak konkrétně?
 • Které informace z provozních vyhodnocení se dnes využívají při projektování nových staveb?
 • Které veřejné / soukromé instituce se věnují provoznímu vyhodnocení budov a za jakým účelem?
 • Liší se přístup veřejného a soukromého sektoru v oblasti provozního vyhodnocení? Jak konkrétně?
 • Kdo je zapojen do vyhodnocování provozu budov – akademický, veřejný, soukromý sektor – typy projektů?
 • Jaká data by bylo přínosné z provozu budov sbírat z pohledu výuky nauky o stavbách a proč? Resp. jaký je vztah data-informace-znalosti-dovednosti v oblasti tvorby a užívání vystavěného prostředí?

Program konference

08.30 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 09.10 Úvodní slovo a přivítání

09.10 - 09.30 Představení projektu / základní otázky k tématu

09.30 – 11.00 Blok 1 – Lidé &Provoz & Kultura

11.00 – 11.15 Káva

11.15 – 12.45 Blok 2 – Udržitelnost & Technologie & Finance

12.45 – 13.30 Shrnutí dopoledních bloků

13.30 – 14.30 Oběd

14.30 – 16.00 Blok 3 – Projekty – výzkum a praxe

16.00 – 16.15 Závěrečné shrnutí

Registrace na konferenci

Na konferenci je nutné se zaregistrovat na www.revizetypologie.cz

Kontakt a informace

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

E: jana.kubcova@fa.cvut.cz / T: 224 35 6484

www.revizetypologie.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.