Zprávy

Výzva pro zasílání abstraktů příspěvků: Jak si přáli bydlet naši pracující? Sociologická expertíza a bytová výstavba 1945–1989

Konference propojuje badatele zabývající se dějinami sociologických výzkumů v architektuře doby státního socialismu a konfrontuje jejich poznatky s výsledky výzkumů západních kolegů. Cílem je nastínit aktuální metodologické přístupy a formulovat směry budoucího bádání. Abstrakty příspěvků reflektující ukončené, probíhající či plánované výzkumy v délce do 350 slov spolu s krátkým životopisem do 150 slov je možné zasílat do 31. července 2020 na adresu hubert.guzik@fa.cvut.cz. Akci pořádají ÚSD AV ČR a FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.