Zprávy

Diskuze o fakultním ombudsmanovi*ce

Fakulta architektury usiluje o tolerantní, bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí. Z toho důvodu jmenoval nový děkan FA Dalibor Hlaváček Komisi pro rovné příležitosti. Momentálně se tato pracovní skupina zabývá přípravou institutu ombudsmana*ky FA ČVUT. Diskuze na téma ombudsmanství se bude konat v rámci pravidelného čtvrtečního PIVA 5. května v 18 hodin v Archicafé.

Institut vysokoškolských ombudsmanek a ombudsmanů je v zahraničí poměrně běžnou záležitostí. Agenda a úkoly, kterým se na různých univerzitách věnují, se mohou do určité míry lišit. V České republice zavedla  funkci  studentského ombudsmana*ky jako první  (2014) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má FF UP dokonce ombudsmanskou dvojici ve složení muž a žena. Dalšími školami, které tuto funkci zřídily, jsou Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Technická univerzita v Liberci nebo Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze.

Na ČVUT kromě FA uvažují o zřízení vlastního ombudsmana*ky také Fakulta stavební a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. „Na FA bychom rádi působnost nastavili tak, aby se na ombudsmana*ku mohli obrátit nejen studující, ale i akademické pracovnice a pracovníci, zaměstnanci a zaměstnankyně,” říká děkan Dalibor Hlaváček.

Ombudsman (ze švédského ombud) je osoba, která je mluvčím, zmocněncem a zástupcem dalších osob. Tento úřad vznikl ve Švédsku v roce 1713, kde měl ombudsman dbát na správné chování královských úředníků. První český ombudsman byl parlamentem zvolen v roce 2000.

Na FA bude ombudsman*ka osoba nezávislá na vedení fakulty. Její úlohou bude poskytovat pomoc a podporu těm, kteří se podle svého názoru nachází v nějaké svízelné situaci, a to formou poradenství, konzultací nebo mediace mezi stranami případného konfliktu. Nebude samostatně rozhodovat o nastalých problematických situacích, na ty mají jednotlivé fakulty i ČVUT své vlastní akademické orgány a nastavené postupy. „Rádi bychom, aby ombudsman*ka na základě analýzy podnětů, které jí budou přicházet, byla schopna navrhovat dílčí systémové změny, které by mohly zlepšit fungování fakulty. Myslíme si, že důležitá je nejen pomoc individuálním lidem, ale také systémový monitoring obecnějších potřeb nebo problémů, který poskytne zpětnou vazbu vedení školy, a to pak bude moci nějakým způsobem reagovat,“ vysvětluje Klára Brůhová z Komise pro rovné příležitosti FA.

„Úkolem ombudsmana*ky bude naslouchat a citlivě řešit jakýkoliv problém. Nebude to žádný všeomohoucí soudce, ale někdo, ke komu může každý studující a pracující přijít s důvěrou a pocitem, že žádný hlas nebude na fakultě opomenut. Důležitou součástí práce ombdusmana*ky by mělo být i navrhování systémových změn a prevence a edukativní činnost, tedy podílet se na vytváření spravedlivého a zdravého prostředí bez diskriminace a nerovností," dodává Filip Chládek ze Spolku posluchačů architektury.

Komise, v níž jsou zastoupeni studující bakalářského, magisterského a doktorského programu (Filip Chládek, Alena Richterová a Šárka Malošíková), akademičtí pracovníci (Hubert Guzik a Klára Brůhová) i zaměstnankyně (Andrea Vondráková), nyní dokončuje návrh legislativního dokumentu ve formě charty ombudsmana*ky, která bude činnosti a rozsah působnosti ombudsmana*ky upravovat. „Dokument budeme konzultovat s vedením, na Akademickém senátu FA ČVUT a tento čtvrtek jej chceme představit i na širším veřejném setkání se všemi členy a členkami akademické obce, kteří budou mít zájem,“ dodává Klára Brůhová.

Pokud záměr AS FA ČVUT na svém červnovém zasedání podpoří, bude zájemkyním a zájemcům nabídnuta možnost ucházet se o pozici ombudsmana*ky. Na začátku akademického roku 2022/23 dojde k představení kandidátek a kandidátů a následně k samotné volbě v Akademickém senátu FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.