Akademický senát

Akademický senát Fakulty architektury je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 15 členů a členek, z toho jednu třetinu tvoří studující. Členy a členky akademického senátu volí ze svých řad akademická obec fakulty. Akademický senát se schází zpravidla jednou za měsíc, zasedání jsou veřejně přístupná. Zasedání probíhají vždy od 16:00 v zasedací místnosti ve 2. NP FA ČVUT.

 

Nejbližší události

Místopředsedkyně za zaměstnaneckou část

Komise AS FA

Komise AS FA připravují dle jednacího řádu doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro rozhodnutí v AS FA. Členem a členkou komise se může stát kterýkoli člen AS FA, který vysloví veřejně na zasedání AS FA zájem o členství v komisi. Předsedající jednotlivých komisí jsou voleni z řad senátorů a senátorek AS FA tajným hlasováním.

Hospodářská komise AS FA

Komise studijního plánu AS FA

Předsedkyně

Legislativní komise AS FA

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.