Akademický senát

Akademický senát Fakulty architektury je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademický senát se schází zpravidla jednou za měsíc, zasedání jsou veřejně přístupná. 

Místopředsedkyně za zaměstnaneckou část

Místopředseda za studentskou část

Komise AS FA

Komise AS FA připravují dle jednacího řádu doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro rozhodnutí v AS FA. Členem a členkou komise se může stát kterýkoli člen AS FA, který vysloví veřejně na zasedání AS FA zájem o členství v komisi. Předseda jednotlivých komisí je volen z řad senátorů AS FA tajným hlasováním.

Hospodářská komise AS FA

Předsedkyně Hospodářské komise AS FA

Komise studijního plánu AS FA

Předseda Komise studijního plánu AS FA

Legislativní komise AS FA

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák