Akademický senát

Akademický senát Fakulty architektury je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademický senát se schází zpravidla jednou za měsíc, zasedání jsou veřejně přístupná. 

Nejbližší události

Vyhlašujeme volby kandidáta na děkana FA ČVUT

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze. Vyhlášení voleb schválil Akademický senát ČVUT na svém zasedání v Praze dne 30. 6. 2021.

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis a volební program.

Návrhy (přihlášky) spolu s kontaktními údaji v zalepené obálce, označené viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA ČVUT“ dle schváleného harmonogramu voleb uchazeči:

a) předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze

b) zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený Komisí pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

  • AS FA vyhlásil volby děkana na zasedání 16. 6. 2021
  • Počátek voleb 1. 7. 2021
  • Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty 27. 10. 2021 do 12.00
  • schůze (veřejné vystoupení uchazečů) 4. 11. 2021 od 18.00 (místnost č. 155). V případě protipandemických opatření, která nedovolí prezenční formu, bude volební schůze online. Podrobnosti budou v takovém případě včas zveřejněny.
  • Volba kandidáta na děkana 10. 11. 2021
  • Počátek funkčního období 1. 2. 2022

Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na e-mailu volbydekana@fa.cvut.cz.

 

Návrh předkládá Komise pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

 

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Ing. Radmila Fingerová

Ing. arch. Josef Holeček

Místopředseda za zaměstnaneckou část

Místopředseda za studentskou část

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.