Zprávy

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Termíny přijímacího řízení pro studium v bakalářských programech (architektura a urbanismus, krajinářská architektura, design), navazujících magisterských programech (architektura a urbanismus, krajinářská architektura, design) a magisterských programech v angličtině (Architecture and Urbanism, Design) pro AR 2019/2020 stanovila vyhláška děkana FA.

O výsledku přijímacího řízení bude každý uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem děkana FA ČVUT. Proti rozhodnutí se může odvolat do 30 dnů prostřednictvím studijního oddělení FA. Uchazečům, kteří byli přijati, zašle studijní oddělení pozvání k zápisu do 1. ročníku příslušného studijního programu. Informace o studiu v českém jazyce podává studijní oddělení (Jitka Svobodová), informace o studiu v anglickém jazyce oddělení pro zahraniční vztahy (Mgr. Jarmila Ransdorfová).

Vyhláška děkana 4/2018

Podmínky přijímacího řízení

Bakalářské studijní programy

Přijímací řízení bude probíhat od 21. 1. 2019 do 30. 3. 2019.
 • Řádné termíny 1. kola přijímacích zkoušek: 21. 1. – 28. 1. 2019.
 • Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek: 4. 3. – 8. 3. 2019.
 • Náhradní termín 1. kola (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v týdnu od 4. 3. do 8. 3. 2019, náhradní termín 2. kola (pro nemocné a omluvené) v týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2019.

Termíny testů obecných studijních předpokladů složených v rámci národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaných pro přijímací zkoušky jsou 8. 12. 2018 nebo 1. 2. 2019. Test obecných studijních předpokladů FA neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně.

 • Přihlášku ke studiu je nutné podat do 30. 11. 2018. Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 15. 10. 2018 do 30. 11. 2018.
 • Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně příloh je nutné nejpozději do 30. 11. 2018 odevzdat Jitce Svobodové na studijní oddělení FA nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.
Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:
 • vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku ke studiu
 • životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol
 • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením
 • doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání – maturitní vysvědčení
 • u uchazečů, kteří budou maturovat ve školním roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžaduje FA ČVUT výpis známek z konečných vysvědčení 1.–3. ročníku střední školy

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč uhradí uchazeč na účet č. 19-5505650247/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 77777, specifický symbol = kód přihlášky. Doklad o zaplacení je třeba připojit k vytištěné přihlášce. Posluchači, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, budou k účasti na přijímací zkoušce vyzváni doporučeným dopisem do konce prosince 2018.

Magisterské studijní programy

Přijímací řízení bude probíhat v době od 21. 6. do 6. 9. 2019.
 • Řádný termín 1. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2019
 • Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek: 24. 6. – 28. 6. 2019.
 • Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2019.
 • Přihlášku ke studiu je nutné podat do 31. 5. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 15. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
 • Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně příloh je nutné do čtvrtka 13. 6. 2019 odevzdat Jitce Svobodové na studijní oddělení FA nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.
Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:
 • vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením
 • životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia, současná studia na všech typech vysokých škol a průběh dosavadní odborné praxe v oboru
 • doklad o řádném ukončení bakalářského studijního programu akreditovaného v ČR a získání titulu bakalář nebo bakalář umění, nebo architektonického či designérského studijního programu notifikovaného v EU, případně doklad o ukončení příbuzného bakalářského nebo magisterského studijního programu
 • potvrzení o studiu akreditovaného, notifikovaného nebo příbuzného architektonického nebo krajinářského nebo designérského bakalářského studijního programu na VŠ, pokud uchazeč ukončí bakalářské studium v akademickém roce, ve kterém podává přihlášku k příjímacímu řízení do magisterského studijního programu (toto potvrzení není vyžadováno u uchazečů, kteří studují příslušný bakalářský studijní program na FA ČVUT)
 • doklad o vykonaných zkouškách nebo kopii dodatku k diplomu
 • u uchazečů, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka, vyžaduje FA ČVUT osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně
 • portfolio formátu A3 v rozsahu max. 30 stran, které bude obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty), případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu)
 • prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 uhradí uchazeč na účet č. 19-5505650247/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 77777, specifický symbol = kód přihlášky. Doklad o zaplacení je třeba připojit k přihlášce.

Architecture and Urbanism, Design

Přijímací řízení bude probíhat v době od 30. 4. 2019 do 6. 9. 2019.

Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je úspěšné ukončení předcházejícího bakalářského studijního programu ve stejném nebo příbuzném oboru.

 • Přihlášku ke studiu je nutné podat do 31. 3. 2019, respektive do 31. 5. 2019 (v případě uchazečů, kteří ukončí předcházející bakalářský studijní program ve stejném nebo příbuzném oboru akreditovaném v ČR nebo na školách s notifikovaným vzděláním v rámci EU). Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz ve dvou termínech:
  V termínu od 15. 2. 2019 do 31. 3. 2019 přihlášku podávají uchazeči, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijního programu nebo nemají notifikované vzdělání v rámci EU ve stejném nebo příbuzném oboru.
  V termínu od 15. 4. 2019 do 31. 5. 2019 podávají přihlášku uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program akreditovaný v ČR nebo mají notifikované předchozí vzdělání v rámci EU ve stejném nebo příbuzném oboru.
 • Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně příloh je nutné nejpozději do 13. 4. 2019 (u uchazečů, kteří absolvují bakalářský studijní program akreditovaný v ČR nebo mají notifikované vzdělání v rámci EU, do 13. 6. 2019) odevzdat Mgr. Jarmile Ransdorfové na oddělení pro zahraniční vztahy FA nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.
Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:
 • vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
 • ověřený doklad o absolvování jedné z níže uvedených jazykových zkoušek: TOEFL, výsledek nejméně 550 (paper-based test) nebo 213 (computer-based) nebo 80 (internet-based), IELTS (academic version) overall Band, výsledek nejméně 6.0, FIRST CERTIFICATE
 • portfolio formátu A4, které bude obsahovat dokumentaci všech školních projektů, případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu)
 • prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč uhradí uchazeč na účet č. 19-5505650247/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 77777, specifický symbol = kód přihlášky. Doklad o zaplacení je třeba připojit k přihlášce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.