Zprávy

Studenti naší fakulty uspěli v mezinárodní studentské soutěži O nejlepší urbanistický projekt

Julie Kopecká, Štěpán Mareš a Karolína Urbánková z Ateliéru Cikán získali se svým návrhem projektu Cesty Mělníka druhé místo v XXIV. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt. Porota ocenila nosnost jejich konceptu a citlivé propojení města s okolní krajinou. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování.

V letošním ročníku bylo hodnoceno celkem 34 prací - 12 projektů pocházelo z FA ČVUT v Praze, 15 návrhů z FA STU v Bratislavě, 5 z FA VUT v Brně. Po jednom projektu přihlásili studenti z ostravské VŠB-TU a pražské ČZU. V porotě zasedli Žofia Voda, MRICS (SKANSKA), praktikující architekti Ing. arch. Ivan Kolář (A32) a Ing. arch. František Novotný (FNA), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Ing. arch. Radek Toman (FA VUT v Brně), Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc. (FSV ČVUT v Praze) a specialista na krajinářskou architekturu Dipl. arch. Henry Hanson IV (FA ČVUT v Praze). Předsedou komise byl zvolen Ing. arch. František Novotný. Průběhu zasedání dohlížel také sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč.

V prvním kole prošli porotci v týmech veškeré práce a vybrali 10 postupujících, o kterých dále probíhala diskuze. Z této pak vzešlo výsledné pořadí. Práce zaujaly především komplexností řešení území větších měřítek a respektem k potenciálnímu rozvoji stávajících sídel. Hodnocena byla také srozumitelnost prezentace takovýchto zadání, u některých včetně detailního řešení veřejných prostor. Bodovala také ohleduplnost k životnímu prostředí a krajině v zastavěném území. V rámci odevzdávaného rozsahu 15 stran A3 není prezentace ani hodnocení takto specifických zadání jednoduchým úkolem, přesto porota již podruhé v řadě udělila zvláštní ocenění návrhu územního plánu.

Vítězem se stal tým z FA STU v Bratislavě Bohdan Hollý a Natália Šimeková za návrh Záhorské Bystrice - vidieku, lokalita Ivance, kterou vypracovali pod vedením Ing. arch. Tomáše Hanáčka, PhD.. Návrh obsahuje přesvědčivou analýzu možných zastavovacích schémat. Výběr navržené formy je doložen funkční volbou veřejného a poloveřejného prostoru, jednotlivých funkčních aktivit – trh, obchod, komunitní skleník, zimní zahrada, vinařský dům a další v kombinaci se základním veřejným vybavením - školka, škola. Navržené obytné domy vycházejí ze stávající struktury, na kterou navazují. Navržené řešení zasahuje i další využití obhospodaření návazné krajiny.

Na třetím skončili jejich spolužáci Simona Bertóková a Adam Brna z Ústavu urbanismu a územného plánovania a Ateliéru navrhovania I. s projektem BA MČ Ružinov, lokalita Pošeň - nové centrum.

Studenti FA ČVUT byli dále mezi oceněnými, kteří obdrželi odměnu, a to konkrétně za projekt Sešitý Rohan Lucie Cyprianová, Anna Hermannová a Eliška Machátová z Ateliéru Klokočka - Zdráhalová - Fingerová a dále zvláštní uznání za Územní plán Mnichova Hradiště získali Petr Rejnuš a Anna Vinklárková z Ústavu prostorového plánování a Ateliéru Maier. Odměnu ještě získali studenti FA STU v Bratislavě - Dominika Švikruhová za projekt Záhorské Bystrice - ul. Československých tankistov a Ivona Kožehubová a Mário Pavlík za projekt Komárna - nábrežie Dunaja.

Vyhlášení vítězů proběhlo 19. března ve foyer Fakulty architektury ČVUT a bylo zároveň vernisáží putovní výstavy v atriu „u jelena“. Sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč poděkoval svým kolegyním Marii Liškové a Zuzaně Polákové za organizaci soutěže a předal slovo přítomným hostům. Děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus vyzdvihl význam soutěže, jež vystupuje mimo svoji půdu a poskytuje tak srovnání úrovně výuky územního plánování a urbanismu na různých univerzitách. Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., jenž jako bývalý předseda AUÚP stál u zrodu, poděkoval organizátorům za zachování smyslu soutěže, která zprostředkovává vysokým školám signál o tom, jak se jim daří připravovat studenty pro jejich profesní život. Prof. Karel Maier za Ústav prostorového plánování na závěr poděkoval všem zúčastněným a gratulací oceněným zahájil samotné vyhlášení.

Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí partnerské vysoké školy - Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě a Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi.

1. CENA Záhorská Bystrica – Vidiek, Lokalita Ivance

Bohdan Hollý, Natália Šimeková

FA STU, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Hanácek, PhD.

 

Hodnocení poroty:

Záhorská Bystrica je městskou částí Bratislavy. Leží v severní části oddělena od jádra hlavního města zelenými masivy CHKO Bílých Karpat. V severozápadní části je charakteristická úzká lineární zástavba s navazující parcelací podél ul. Československých tankistov. Tento severní segment ploch je obsahem oceněné ateliérové práce.

Návrh rozšíření stávající venkovské lokality v současné době zemědělsky využívané v úzkých podélných parcelách vychází z formy, která se navrací ke klasickým vesnickým schématům, která dnešní developerská zástavba nereflektuje. Snaha maximálního využití zastavovaných ploch je nahrazena podélnou lineární skladbou. Relativně úzká parcelace je citlivým způsobem provázána do krajiny.

Návrh obsahuje přesvědčivou analýzu možných zastavovacích schémat. Výběr navržené formy je doložen funkční volbou veřejného a poloveřejného prostoru, jednotlivých funkčních aktivit – trh, obchod, komunitní skleník, zimní zahrada, vinařský dům a dalěí v kombinaci se základním veřejným vybavením školka, škola. Navržené obytné domy vycházejí ze stávající struktury, na kterou navazují. Navržené řešení zasahuje i další využití obhospodaření návazné krajiny.

Provázání jednotlivých aktivit je obsahem řady příloh včetně přesvědčivých vizualizací.

2. CENA - Cesty Mělníka

Julie Kopecká, Štěpán Mareš, Karolina Urbánková

FA ČVUT, Ústav navrhování 1, Ateliér Cikán

 

Hodnocení poroty

Zadáním byla urbanisticko – architektonická studie obnovy města Mělník. Autoři návrhu zvolili zajímavý nosný koncept celého návrhu – sedm významných „cest“, pomocí kterých navrhli obnovu města. Úvodní část předloženého návrhu dokumentuje analytickou část – prostorovou a funkční analýzu města. Z důvodu omezení rozsahu portfolia autoři návrhu podrobněji představili pouze dvě „cesty“, na kterých vhodně ukázali různorodost návrhu. „První cesta - Ringstrasse“- rozpracovává návrh zahuštění centra. Citlivým způsobem je rozvíjena stávající urbanistická struktura města a tvorba nových prostorů je odpovídající okolní zástavbě. V portfoliu je dále představena „třetí cesta – Viničná stezka“. Zde autoři vhodně navrhují propojení města s typickou okolní krajinou pro Mělník, s vinicemi, formou viničné stezky, na které jsou navrženy a koncepčně řešeny lokální zastavení. Grafické zpracování návrhu je zpracováno v jednotném stylu ve všech částech. Přestože autoři návrhu představili pouze část ze zpracovaného návrhu, zaujala práce svojí komplexností a přístupem k zpracování návrhu. Jednoznačným přínosem celého návrhu je řešení celého města s respektem k jeho různorodosti. Kladně je hodnocena reálnost navrženého řešení.

3. CENA - BA MČ Ružinov, lokalita Pošeň - nové centrum

Simona Bertóková, Adam Brna

FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania, Ateliér navrhovania I

 

Hodnocení poroty

Porota uvítala tematické zaměření studentské ateliérové práce na celkovou urbanistickou regeneraci obytného souboru (sídliště) realizovaného v druhé polovině 20. století.

Návrh vychází z rozboru širších vztahů souboru, zejména jeho polohy souboru v organismu Bratislavy, z podrobné analýzy stávající prostorové struktury, funkční skladby i provozních vztahů uvnitř obytného souboru.

Návrh regenerace obytného souboru je veden snahou zlepšit kvalitu obytného prostředí. Tohoto cíle návrh dosahuje vhodnou a měřítkově měrnou dostavbou na doposud volných plochách (v prolukách). Hmoty navrhovaných objektů jsou úměrné a podílí se tak na žádoucí artikulaci veřejných i vyhrazených prostranství. To také zajišťuje potřebnou prostorovou diferenciaci, zlepšuje pestrost funkční skladby a zvýrazňuje vnitřní kompoziční klidovou osu vedoucí od těžiště souboru (okolí Papánkova nám. a kostela sv. Vincenta de Paul) k navrhovanému lesoparku na východním okraji souboru.

Součástí urbanistického uspořádání souboru Pošeň je také systém místních komunikací, který podporuje systém zeleně a vnitřní klidovou kompoziční osu s řadou rekreačních a sportovních ploch. Součástí systému motorových komunikací je také zdařilý návrh velmi potřebných nových garáží, odstavných a parkovacích ploch.

Za slabší stránku projektu porota považuje představy autorů týkající se architektonického výrazu navrhovaných budov, zejména architektonického akcentu při vstupu do areálu Paneurópské univerzity při Ružinovské ulici.

Dokumentace je zpracována komplexně, přehledně a na velmi dobré grafické úrovni. Celkově projekt dokládá zájem autorů o řešení nesnadného úkolu regenerace, přestavby a dostavby obytných souborů realizovaných v 2. polovině 20. století a přitom vyjádřit vlastní názor na proces postupného zhodnocování obytného prostředí a jeho přizpůsobování měnícím se potřebám stálých obyvatel souboru.

ODMĚNA - SeŠitÝ Rohan

Lucia Cyprianová, Anna Hermannová, Eliška Machátová

FA ČVUT, ateliér Klokočka/Zdráhalová/Fingerová

 

Hodnocení poroty

Rivers in cities are a very popular topic for large scale urban revitalization projects and this proposal contemplates one of the most opportune locations in Prague. The proposed urban structure combines more traditional blocks and contemporary free standing buildings in a reasonable spatial composition. Unlike earler phases of riverfront development in Karlin, this proposal takes a keen interest in connecting the existing neighborhood with quality public space and green areas through the proposed development to the Vltava. However, the opportunity for these green spaces to more explicity integrate natural systems into the bulit environment is yet to be seized with urban hydrology, green infrastructure, urban biocorridors etc.

The proposal challenges the planed reinstallation of a water course, recreating Rohan island. This decision is presumed to be intentional and is well measured as it would require massive earthmoving. The proposed riverfront innundation area shows some topographic developedment; however, more explicit management of the hydrology of the entire site and upsteram areas offers great potential for environmental enhancements and resilience. The green and blue diagram would be greatly enhanced by systems diagrams that reflect the flows of water and a more comprehensive description of the proposed living habitat as systems.

ODMĚNA Záhorská Bystrica – Ul. Československých tankistov

Dominika Švikruhová

FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania

ODMĚNA Komárno - nábrežie Dunaja

Ivona Kožehubová, Mário Pavlík

FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania. Ateliér navrhovania VII

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ - Územní plán Mnichova Hradiště

Petr Rejnuš, Anna Vinklárková

FA ČVUT, Ústav prostorového plánování, Ateliér Maier

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.