Zprávy

Přihlaste se k doktorskému studiu na našem ústavu

Zajímá vás sociálně udržitelná architektura, mikrobrownfieldy nebo finančně dostupné bydlení? Hledáte nové podněty pro svou práci nebo uvažujete o akademické kariéře? Vybere si z témat disertačních prací, která vypisuje Ústav navrhování II a do 30. dubna 2019 podejte přihlášku ke studiu doktorského studijního programu na FA.

Naše témata

ENERGETICKY AKTIVNÍ BUDOVY. Budovy pro bydlení, veřejné budovy.

školitel Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

S rapidně rostoucí urbanizací (54 % světové populace dnes žije v městských oblastech a očekává se růst tohoto poměru na 66 % do roku 2050) je třeba hledat způsoby výroby energie v místě její spotřeby, tedy v městech a městských aglomeracích. Obálky budov už neplní pouze roli prostředníka mezi vnějším a vnitřním prostředím nebo ochrany před extrémním počasím. Samy se mohou stát zdrojem energie. To s sebou přináší nové technologické možnosti. Zároveň se jedná o způsob, jak posunout a změnit výraz našich staveb, výraz architektury. 

Vazba na běžící výzkum: Centre for Advanced Photovoltaics (CAP). CAP sdružuje špičkové odborníky z oboru materiálů a architektury z ČVUT i ze zahraničí. 

MIKROBROWNFIELDY. Analýzy, perspektivy, využití.

školitel doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Studium mikrobrownfieldů, zbytkových objektů a ploch po ukončených technologiích a provozech v dopravě a průmyslu. Jedná se o plochy a objekty v intravilánu malých a středních sídel, převážně v souvislosti se železnicí a počátky průmyslu. Výzkum se bude zabývat studiem a návrhem využití těchto objektů, souborů a urbanistických situací pro soudobé potřeby, příklady využití a jejich porovnání se sousedními zeměmi původně spojenými jednotnou infrastrukturou, typizací, legislativou a normami. 

SOCIÁLNÍ UDRŽITELNOST Z POHLEDU ARCHITEKTURY. Přínos architektury na poli společenského začleňování.

školitel Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Sociální udržitelnost je jedním z pilířů udržitelného rozvoje. Je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.Cílem je zkoumat přínos architektury na poli společenského začleňování. Téma je dále možno rozvíjet těmito směry: sociální bydlení jako fenomén (porovnání přístupů) – různorodost forem bydlení v kontextu společenského postavení – spolupráce a participace – problematika bezdomovectví – začleňování znevýhodněných skupin do společnosti – architektura pro krizové situace.

PROMĚNY TYPOLOGIÍ NA POZADÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE.

školitel doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Nacházení a stanovování trendů v typologiích budov v návaznosti na technický pokrok a změny životního stylu. Pokroky v soudobých technologiích a rapidní vývoj životního stylu vedou v poslední dekádě k zásadním dopadům do typologie administrativních, obytných, školských nebo zdravotnických budov. Mění se prostorové nároky na technologické celky a jejich vybavení, mění se potřeby zabezpečení prostředí a vybavení technickými zařízeními budov. Zásadně se mění dynamika technologického rozvoje, to vyvolává potřebu flexibilního provozů a následně možné změny v jejich prostorovém uspořádání. Podstatnou součástí problému jsou problémy etické a aspekty kvality života.

FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ. Standardy, podpora, politika.

školitel doc. Ing. arch. Hana Sehoprof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Problému finančně dostupného bydlení chybí doposud specifický výzkum, který by mohl být podkladem pro nezbytná politická rozhodnutí. Je třeba definovat jasně hranice pojmu samotného a z něj potom odvodit jak technické, tak i finanční standardy použitelné pro širší praxi. Součástí výzkumu musí být jak historický rozbor, tak i orientace v širším evropském prostoru. Iniciativa, kterou v této oblasti vyvíjeli čeští architekti meziválečného období, byla dlouhým obdobím socialistické státní výstavby natolik deformována, že soustavný výzkum se v současném modelu tržního hospodářství přesunul naprosto do rukou ekonomických a sociologických institucí. Jedná se o multidisciplinární téma, v němž je třeba navázat na výzkum ve spřízněných disciplínách. Těžiště by mělo být v hledání prostorových standardů nejen v měřítku bytové jednotky, ale i ve větším měřítku obytného domu a sídelního celku.

ARCHITEKTONICKÁ DISCIPLÍNA A JEJÍ NÁSTROJE

školitel Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Praxe architekta se v posledních letech dramaticky změnila díky digitálním technologiím, pokroku v oblasti materiálů, konstrukcí i technologií a díky vývoji požadavků na stavby v souvislosti s udržitelným rozvojem. Zvyšující a měnící se nároky na architekta je třeba reflektovat v praxi i v rámci architektonické výuky. Předmětem výzkumu je profese architekta a role architektonických škol ve vztahu k této profesi. Výzkumné téma bude upraveno dle zaměření uchazeče/ky.

Práce navazuje na výuku v předmětu Ateliér, dlouholeté působení členů ústavu v Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání a na souběžně probíhající výzkum v souvislosti s novými metodami výuky (GAČR, SGS) a spolupráci s externími partnery.

Informace o termínech a podrobné podmínky přijímacího řízení najdete v sekci Přijímací řízení.

Podat přihlášku

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.