Akademický senát

Návrhy, o kterých Akademický senát jedná dle §27 zákona o vysokých školách, jsou zpřístupněny členům akademické obce fakulty po přihlášení na SharePointu ČVUT

Jedná se o:

  • návrh děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

  • návrhy vnitřních předpisů fakulty

  • rozdělení finančních prostředků fakulty

  • výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty

  • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě

  • strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.