Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Pedagog na ČVUT od roku 1999, nejprve jako odborný asistent na katedře Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební a současně od roku 2001 na ústavu Stavitelství II Fakulty architektury. Od roku 2014 je vedoucí Ústavu stavitelství II FA ČVUT a od roku 2017 zde působí jako docent. Je garantem předmětů pro prezenční i doktorskou formu studia. V praxi se věnuje odborným posudkům se zaměřením na denní osvětlení a proslunění staveb. Od roku 2011 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Doc. Bošová je na FA ČVUT garantem předmětů pro prezenční i doktorskou formu studia: Stavební fyzika I, Stavební fyzika II, Stavební fyzika pro doktorandy. Ve všech předmětech vede přednášky i cvičení. Dále vede konzultace z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti staveb ateliérových projektů včetně bakalářských a diplomových prací.

Za dobu svého působení na FSv ČVUT byla spolugarantem předmětů stavební fyzika pro bakalářské a magisterské studium. V těchto předmětech vedla přednášky a cvičení: SFA1-Stavební fyzika A1, DEO1-Denní osvětlení budov 1, YSFO-Stavební fyzika-(Osvětlení, akustika), SFL-KPS-Stavební fyzika L, YSFD-Stavební fyzika-denní osvětlení. Na FSv ČVUT také vedla bakalářské a diplomové práce, projekty PJ1C-Projekt 1, PJ2C – Projekt 2 a konzultovala projekty PJ4C-Projekt 4C. Pro studijní předměty, jejichž byla garantem, vydala odborná skripta a vytvořila studijní materiály. Rovněž se podílela na zavádění nových předmětů z hlediska stavební fyziky ve specializovaných studijních oborech Budovy a prostředí a Inteligentní budovy.

Během svého působení na FSv ČVUT vedla 13 diplomových prací a 14 bakalářských prací. Je školitelkou 2 doktorandů v oboru 3501V017 Architektura, stavitelství a technologie.

Mezi další lektorskou činnost lze zahrnout působení v projektech profesního informačního systému PROFESIS-ČKAIT- České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.