Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

15123

Ústav stavitelství I

Studentům prezentujeme základní charakteristiky vývoje tradičních a moderních stavebních technik, které umožňují vytvářet hodnotnou architekturu i vhodné prostředí v budovách různého účelu – od staveb pro bydlení přes občanskou vybavenost až po stavby pro průmysl a skladování.

DRUHÁ NÁVŠTĚVA ROZTYLY PLAZA

V pátek 17.3. proběhla exkurze na stavbu administrativně obchodního komplexu v Praze na Roztylech. K vidění byl zhotovený monolitický skelet do úrovně 3.NP a ostatní patra v přípravě. Společnost Gemo a.s. provedla cca 20 našich studentů a vysvětlila probíranou problematiku v praxi.

Studenti se mohou v letním semestru těšit na další exkurzi na stavbu obytného komplexu v oblasti bývalého lihovaru na Zlíchově v Praze.

POSLÁNÍ ÚSTAVU

Hlavním předmětem zájmu je analýza jednotlivých konstrukčních subsystémů (nosná konstrukce, kompletační konstrukce) především ve 20. století a v současnosti, ovšem se zdůrazněním kořenů těchto technik v historickém kontextu. Výuka postihuje moderní vývoj v oboru navrhování stavebních konstrukcí a budov s ohledem na konstrukční principy, stavební fyziku, organizaci výstavby a také na energetickou náročnost budov. Opírá se o dlouhodobé praktické zkušenosti pedagogického týmu s navrhováním a realizací staveb i zpracováním výzkumných úkolů v různých oblastech.

Na přednášky navazují praktická cvičení, během nichž se studenti seznámí s probíranými konstrukcemi na individuálně zadaných úlohách. V magisterském stupni jsou cvičení zpravidla nahrazena zpracováním seminárních prací na zadané téma.

Pracovníci ústavu se angažují v některých profesních organizacích (ČSI, ČKAIT, sdružení energetických specialistů apod.) a v praxi se věnují řešení projekčních úloh či expertní činnosti. Významné v tomto směru jsou aktivity doc. Kutnara a Ing. Novotného v oblasti hydroizolací, prof. Pavlíka a Ing. Marka týkající se BIM (metodika organizace projektových prací) a doc. Daňkovského v oblasti navrhování a testování energeticky úsporných staveb (nZEB).

AUTORSKÉ ZÁMĚRY

Pracovníci ústavu pracují na zajímavých autorských projektech: Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP.
Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP, příčný řez.
Pedagog Ústavu stavitelství I Ing. arch. Marek Pavlas se zúčastnil soutěže na návrh zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze–Suchdole; celková situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.