15123

Ústav stavitelství I

Studentům prezentujeme základní charakteristiky vývoje tradičních a moderních stavebních technik, které umožňují vytvářet hodnotnou architekturu i vhodné prostředí v budovách různého účelu – od staveb pro bydlení přes občanskou vybavenost až po stavby pro průmysl a skladování.

NÁVŠTĚVA STAVBY OD MÁJ NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ V PRAZE

Studenti 1. ročníku navštívili společně s pedagogy Ústavu stavitelství I rekonstrukci Obchodního domu Máj probíhající v jádru naší metropole. Realizace původního montovaného skeletu, byla jedinečná v tom, že se prefabrikáty dovážely z Rakouska a skelet se stavěl ne plošně po podlažích, ale po modulech po jednotlivých věžích. Stropní panely byly předpínané, ale ne tradičně předpínacími kabely, ale v podstatě "shlukem předpínané výztuže". Na tehdejší dobu - 1972 až 75 - to byla jedinečná stavba, kterou realizovalo konsorcium švédských firem SIAB + ABV Stockholm dle návrhu společnosti SIAL Liberec (John Eisler, Miroslav Masák, Martin Rajniš).

Poděkování:

- Ing. Michal Kordula - zástupce zhotovitele Metrostav a.s., divize 8

- Ing. Jiří Houra - HSD statika s.r.o. - zodpovědný statik rekonstrukce - za vyčerpávající a profesionální výklad o nosné konstrukci objektu a navrhovaných úpravách prováděných v rámci současné rekonstrukce.

NÁVŠTĚVA STAVBY BYTOVÉHO DOMU NA LIHOVARU

V pátek 14.4. proběhla exkurze na stavbu bytového domu v Praze - Zlíchově. K vidění byla zhotovená hrubá stavba s osazenými okny a vnitřními technologiemi. Celá konstrukce je vzhledem k velikosti a členitosti celého objektu zhotovena jako monolitický železobeton, vnitřní vyzdívky jsou z vápenopískových bloků. Na místě nám tým stavbyvedoucích projektu vysvětlili jednotlivá technická úskalí a výzvy, se kterými se bude ještě potřeba vypořádat.

DRUHÁ NÁVŠTĚVA ROZTYLY PLAZA

V pátek 17.3. proběhla exkurze na stavbu administrativně obchodního komplexu v Praze na Roztylech. K vidění byl zhotovený monolitický skelet do úrovně 3.NP a ostatní patra v přípravě. Společnost Gemo a.s. provedla cca 20 našich studentů a vysvětlila probíranou problematiku v praxi.

Studenti se mohou v letním semestru těšit na další exkurzi na stavbu obytného komplexu v oblasti bývalého lihovaru na Zlíchově v Praze.

POSLÁNÍ ÚSTAVU

Hlavním předmětem zájmu je analýza jednotlivých konstrukčních subsystémů (nosná konstrukce, kompletační konstrukce) především ve 20. století a v současnosti, ovšem se zdůrazněním kořenů těchto technik v historickém kontextu. Výuka postihuje moderní vývoj v oboru navrhování stavebních konstrukcí a budov s ohledem na konstrukční principy, stavební fyziku, organizaci výstavby a také na energetickou náročnost budov. Opírá se o dlouhodobé praktické zkušenosti pedagogického týmu s navrhováním a realizací staveb i zpracováním výzkumných úkolů v různých oblastech.

Na přednášky navazují praktická cvičení, během nichž se studenti seznámí s probíranými konstrukcemi na individuálně zadaných úlohách. V magisterském stupni jsou cvičení zpravidla nahrazena zpracováním seminárních prací na zadané téma.

Pracovníci ústavu se angažují v některých profesních organizacích (ČSI, ČKAIT, sdružení energetických specialistů apod.) a v praxi se věnují řešení projekčních úloh či expertní činnosti. Významné v tomto směru jsou aktivity doc. Kutnara a Ing. Novotného v oblasti hydroizolací, prof. Pavlíka a Ing. Marka týkající se BIM (metodika organizace projektových prací) a doc. Daňkovského v oblasti navrhování a testování energeticky úsporných staveb (nZEB).

AUTORSKÉ ZÁMĚRY

Ing. Marek je součástí týmu postupujícího do užšího výběru 2. fáze veřejné architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Praze - Dejvicích. Spolu s ateliérem z Holandska MVRDV jehož hlavu tvoří Winy Mass, který byl v zimním semestru 22/23 hostujícím profesorem na FA ČVUT. Více na https://4kvadrant.cz/
Ing. Marek byl členem vítězného týmu ve dvou mezinárodních architektonických soutěžích: Vltavská filharmonie v Praze (spolu s Bjarke Ingels Group: BIG) a Muzeum židovské historie a holokaustu v Brně (spolu s Kengo Kuma and Associates).
Ing. arch. Vápeník připravuje vestavbu atria v Základní škole Bernarda Bolzana v Táboře.
Pracovníci ústavu pracují na zajímavých autorských projektech: Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP.
Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP, příčný řez.
Pedagog Ústavu stavitelství I Ing. arch. Marek Pavlas se zúčastnil soutěže na návrh zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze–Suchdole; celková situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.