15123

Ústav stavitelství I

Studentům prezentujeme základní charakteristiky vývoje tradičních a moderních stavebních technik, které umožňují vytvářet hodnotnou architekturu i vhodné prostředí v budovách různého účelu – od staveb pro bydlení přes občanskou vybavenost až po stavby pro průmysl a skladování.

Nejbližší události

Po 22/4 17:30 - 22/4/2024 20:00

Workshop klempířské konstrukce

EXKURZE NA STAVBU PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE

Ve čtvrtek 21/3/2024 proběhla v rámci výuky Pozemního stavitelství 2 exkurze na stavbu Rekonstrukce Průmyslového paláce, kde jsme mohli shlédnout rekonstrukci původních ocelových nýtovaných nosných konstrukcí, realizaci nové ocelové nosné konstrukce vyhořelého levého křídla, založené na nově budovaném podzemním objektu parkingu a technických místností realizovaném technologií bílé vany s předpínanou železobetonovou stropní konstrukcí, provedené podchytávky stávajících konstrukcí (pilotové stěny a tryskovou injektáž), zesílení konstrukčních prvků původní železobetonové monolitické konstrukce vstupního objektu carbonovými lamelami a koordinaci stávajících a nově budovaných podpodlahových instalačních kanálů. Děkujeme ing. Martinovi Purmovi ze společnosti SYNER za zprostředkování exkurze a ing. Richardovi Procházkovi ze společnosti SYNER za odborný výklad na stavbě.

NÁVŠTĚVA ROZESTAVĚNÉ LINKY METRA D

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D. – PS IV – vodotěsné izolace spodní stavby          

Pamatuji si, že pro mne bylo (v době mých studií) velmi vzácné podívat se na stavbu a vidět realitu stavebního života. Myslím, že to platí i pro naše studenty a byl bych moc rád, kdyby mohli, alespoň nakouknout, jak to na stavbě opravdu chodí a co vše je nutné, aby na konci byla stavba, která spolehlivě a dlouho složí ke spokojenosti svých uživatelů.

Každý máme své možnosti, své stavby. Letos se mi poštěstilo, že participuji na řešení vodotěsných izolací spodní stavby stanice metra D Pankrác a také se mi poštěstil, že odpovídajícím lidmi na stavbě jsou mimořádně příjemní kolegové ze Subterry, kteří měli nejen trpělivost nás provést po stavbě, ale i nám k tomu říci svůj pohled, který je vždy zajímavý. Takže si jim dovolím touto cestou poděkovat. 

Samozřejmě musí poděkovat i svým studentům, kteří poslouchali, nepadli do stavební jámy a nevyváděli ani jiná alotria. Tedy doufám, že se jim to líbilo, a protože v krátké budoucnosti se tam budou provádět vodotěsné izolace, tedy náplň předmětu PS IV, doufám, že se tam ještě podíváme. V každém případě 3D představení stavby bylo zajímavé a zachytil jsem komentář, že je to vždy lepší vidět v reálu, alespoň s pospojuje to, co říkáme v rámci klasické školní výuky. 

NÁVŠTĚVA KOMPLEXU TELEHOUSE, PRAHA 6

Exkurze byla součástí výuky Pozemního stavitelství 3 a kromě kompletačních konstrukcí zahrnovala především návštěvu technologických místností, strojoven a technologické střechy a podzemního parkingu. Poděkování míří především ing. Martinovi Purmovi z firmy SYNER za zprostředkování návštěvy a zasvěcený výklad z pohledu zhotovitele stavby a zástupci správy objektu za výklad z pohledu provozovatele technologií zajišťujících kvalitu vnitřního prostředí.

SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o. Zhotovitel: SYNER. Realizace: 2016-2022

TŘETÍ NÁVŠTĚVA ROZTYLY PLAZA

Ve čtvrtek 26/10/2023 proběhla již třetí exkurze na stavbě administrativní budovy v Praze Roztylech, v čase cca 5 týdnů před dokončením stavby. K vidění bylo široké spektrum rozpracovaných i dokončených kompletačních konstrukcí a technologií specielních profesí v kontextu aktuální výuky PS3.

Děkujeme za vyčerpávající servis, který 25 studentům poskytli zástupci zhotovitele - společnosti GEMO a.s..

NÁVŠTĚVA STAVBY OD MÁJ NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ V PRAZE

Studenti 1. ročníku navštívili společně s pedagogy Ústavu stavitelství I rekonstrukci Obchodního domu Máj probíhající v jádru naší metropole. Realizace původního montovaného skeletu, byla jedinečná v tom, že se prefabrikáty dovážely z Rakouska a skelet se stavěl ne plošně po podlažích, ale po modulech po jednotlivých věžích. Stropní panely byly předpínané, ale ne tradičně předpínacími kabely, ale v podstatě "shlukem předpínané výztuže". Na tehdejší dobu - 1972 až 75 - to byla jedinečná stavba, kterou realizovalo konsorcium švédských firem SIAB + ABV Stockholm dle návrhu společnosti SIAL Liberec (John Eisler, Miroslav Masák, Martin Rajniš).

Poděkování:

- Ing. Michal Kordula - zástupce zhotovitele Metrostav a.s., divize 8

- Ing. Jiří Houra - HSD statika s.r.o. - zodpovědný statik rekonstrukce - za vyčerpávající a profesionální výklad o nosné konstrukci objektu a navrhovaných úpravách prováděných v rámci současné rekonstrukce.

NÁVŠTĚVA STAVBY BYTOVÉHO DOMU NA LIHOVARU

V pátek 14.4. proběhla exkurze na stavbu bytového domu v Praze - Zlíchově. K vidění byla zhotovená hrubá stavba s osazenými okny a vnitřními technologiemi. Celá konstrukce je vzhledem k velikosti a členitosti celého objektu zhotovena jako monolitický železobeton, vnitřní vyzdívky jsou z vápenopískových bloků. Na místě nám tým stavbyvedoucích projektu vysvětlili jednotlivá technická úskalí a výzvy, se kterými se bude ještě potřeba vypořádat.

DRUHÁ NÁVŠTĚVA ROZTYLY PLAZA

V pátek 17.3. proběhla exkurze na stavbu administrativně obchodního komplexu v Praze na Roztylech. K vidění byl zhotovený monolitický skelet do úrovně 3.NP a ostatní patra v přípravě. Společnost Gemo a.s. provedla cca 20 našich studentů a vysvětlila probíranou problematiku v praxi.

Studenti se mohou v letním semestru těšit na další exkurzi na stavbu obytného komplexu v oblasti bývalého lihovaru na Zlíchově v Praze.

POSLÁNÍ ÚSTAVU

Hlavním předmětem zájmu je analýza jednotlivých konstrukčních subsystémů (nosná konstrukce, kompletační konstrukce) především ve 20. století a v současnosti, ovšem se zdůrazněním kořenů těchto technik v historickém kontextu. Výuka postihuje moderní vývoj v oboru navrhování stavebních konstrukcí a budov s ohledem na konstrukční principy, stavební fyziku, organizaci výstavby a také na energetickou náročnost budov. Opírá se o dlouhodobé praktické zkušenosti pedagogického týmu s navrhováním a realizací staveb i zpracováním výzkumných úkolů v různých oblastech.

Na přednášky navazují praktická cvičení, během nichž se studenti seznámí s probíranými konstrukcemi na individuálně zadaných úlohách. V magisterském stupni jsou cvičení zpravidla nahrazena zpracováním seminárních prací na zadané téma.

Pracovníci ústavu se angažují v některých profesních organizacích (ČSI, ČKAIT, sdružení energetických specialistů apod.) a v praxi se věnují řešení projekčních úloh či expertní činnosti. Významné v tomto směru jsou aktivity doc. Kutnara a Ing. Novotného v oblasti hydroizolací, prof. Pavlíka a Ing. Marka týkající se BIM (metodika organizace projektových prací) a doc. Daňkovského v oblasti navrhování a testování energeticky úsporných staveb (nZEB).

AUTORSKÉ ZÁMĚRY

Ing. Marek je součástí týmu postupujícího do užšího výběru 2. fáze veřejné architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí v Praze - Dejvicích. Spolu s ateliérem z Holandska MVRDV jehož hlavu tvoří Winy Mass, který byl v zimním semestru 22/23 hostujícím profesorem na FA ČVUT. Více na https://4kvadrant.cz/
Ing. Marek byl členem vítězného týmu ve dvou mezinárodních architektonických soutěžích: Vltavská filharmonie v Praze (spolu s Bjarke Ingels Group: BIG) a Muzeum židovské historie a holokaustu v Brně (spolu s Kengo Kuma and Associates).
Ing. arch. Vápeník připravuje vestavbu atria v Základní škole Bernarda Bolzana v Táboře.
Pracovníci ústavu pracují na zajímavých autorských projektech: Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP.
Ing. arch. Jan Hlavín – architektonická studie využití domu čp. 1 v Milevsku na městskou knihovnu, půdorys 1. NP, příčný řez.
Pedagog Ústavu stavitelství I Ing. arch. Marek Pavlas se zúčastnil soutěže na návrh zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze–Suchdole; celková situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.