Výstava ateliérových prací

Lipnice nad Sázavou - Komunitní zahrada pod hradem Lipnice

Viola Hortová

Anotace

Obec Lipnice nad Sázavou je místo plné potenciálu. Nachází se zde historické památky i krásná krajina kolem. V našem konceptu pro planiny pod hradem vnímáme obec jako ulitu a rozvíjíme ji od středu až po hranice katastrálního území. Navrhujeme zde lepší propojení významných objektů ve středu obce a odklonění automobilové dopravy z náměstí. V zemědělské části katastrálního území bychom chtěli doplnit chybějící stromořadí, obnovit sad a propojit vizuálně zemědělkou část s obcí. Obnažujeme zatrubněné toky, přidáváme remízky a meze a navrhujeme celkové zmenšení polních ploch vycházející z historie. Tím bychom mohli dosáhnou menší eroze a lepšího vsakování do podzemních vod. Součástí konceptu je také obnova historických cest vedoucích územím a vytvoření míst pro odpočinek v krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.