Výstava ateliérových prací

Chebská předmostí

Marek Wagner

Anotace

Cílem projektu je vytvořit fungující městskou zástavbu v sousedství historického jádra Chebu. Projekt se dále zabývá kultivací nábřeží a současného dopravního řešení v území - mj. proměnou čtyřproudé Ašské ulice v městskou třídu. Řešené území se nachází na severní břehu řeky Ohře a vzhledem ke své poloze - přímé sousedství s centrem města a s řekou - skrývá značný potenciál rozvoje. V současnosti je oblast velmi řídce zastavěna a menšinu z budov tvoří bytové domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov