Výstava ateliérových prací

Územní studie Jesenicko

Tomáš Žiško

Anotace

Regionálna štúdia Jesenicka sleduje súčasný stav rozvoja južného susedstva Prahy a snaží sa odpovedať na otázky budúceho rozvoja sídel v regióne z hľadiska občianskej vybavenosti, priestorových prepojení jednotlivých sídel, ich spájania a spádovania, ako aj využitia krajiny pre krátkodobú a dlhodobú rekreáciu a využitia kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.