Výstava ateliérových prací

REVITALIZÁCIA OKOLIA KCP

Alica Komiňáková

Anotace

Hlavný koncept návrhu je vytvoriť kvalitný verejný priestor na dnes nevyužitých plochách. Vďaka radikálnej eliminácii cestných komunikácii a premiestneniu parkovacích plôch do podzemia, sa našiel v území dostatočný priestor na vytvorenie množstva útulných zákutí. Zatiaľ čo sa južná terasa otvára smerom k obytným blokom a zatraktívňuje aj susedné priestory v parteri, severná terasa svojou strohosťou umocňuje jedinečnosť palácu. Návrh je postavený na lepšej priepusnosti územia s úmyslom vlákania a návštevníkov a ich následného zotrvania.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka