Výstava ateliérových prací

Revitalizace mokřadu Teplé Vltavy - Zátoň

Bc. Kateřina Kasiková

Anotace

Projekt pro obnovu mokřadů řeky Teplé Vltavy na území Lenory a Zátoně v Šumavském pohoří vychází z původní krajinné struktury a má dvojí cíl. Revitalizace odvodněných ploch čili vytvoření nových vlhkých, mokřadních a vodních stanovišť s obnovou rostlinného a živočišného společenstva. Zvýšení retenční schopnosti místní krajiny a zlepšení vodního režimu říční nivy v oblasti Teplé Vltavy obnovou přirozených vodních toků. Druhým cílem je částečná regenerace historických stop sudetské pohraniční krajiny. Místní sudetský genius loci se vytratil po odchodu původního obyvatelstva a následného vpádu komunismu. Ten zde zanechal pusté planiny, pomalu degradující hodnotné relikty a porušenou cestní síť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.