Výstava ateliérových prací

Anotace

Krajinářsko-urbanistický projekt se zabývá tématem větrné eroze v jihočeské vsi Vlkov, jejími nepříznivými vlivy na zemědělskou půdu i její nenahraditelnou mocí utvářet tamější unikátní biotop písečné duny. Obnovený výmladkový les s biokoridorem symbolicky odkazuje na místní tradici pěstování dřevin s pařezovou výmladností. V detailu jsou řešeny zastavitelné plochy v severní části obce, kde je zpracována územní studie, navazující na typickou zástavbu jihočeských statků starého Vlkova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová