Diplomové práce

Fakulta architektury, TU Dresden

Helena Doboszová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Fakulta architektúry v Drážďanoch sa nachádza v centre vysokoškolského kampusu. Jej pozdĺžna orientácia zvýrazňuje dôležitosť priľahlého parkového námestia. Rozľahlé bakalárske ateliéry sa zahryzávajú do zeme. Medzi nimi sú zárezy, prinášajúce svetlo, a na ich strechách sa nachádzajú pobytové terasy. Menšie magisterské ateliéry sídlia vo vysokej hmote, otočenej do námestia. Časť pre pedagógov sa podriaďuje zvolenému rastru. Dva dlhé svetlíky tu zastupujú zárezy medzi ateliérmi. Riešenie technického zariadenia budov sa upriamuje na vyhovenie požiadavkám na životné prostredie a surový vzhľad interiéru skoro bez podhľadov. Statická časť obnáša výpočet stĺpu ako dôkaz správnosti navrhnutých rozmerov. Vybrané stavebné detaily sa zameriavajú na typické prvky budovy, a to pochôdzna strecha s intenzívnou zeleňou, uchytenie pohyblivých veľkoformátových lamiel k fasáde, bezprahový vstup na terasu atď. Prínos práce je hlavne osobný a spočíva v overení a použití nadobudnutých vedomostí a oboznámení sa s obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.