Diplomové práce

ULICE P. O. HVIEZDOSLAVA V ŽILINĚ

Berák Matúš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa venuje verejnému priestoru v meste vo všetkých jeho formách. Bočnej uličke, mestskej okružnej triede, námestiu a parku, ale aj verejnému priestoru vo verejných budovách. Verejnému priestoru sa venuje ako celku a nedeliteľnému kontinuu, zapojenému do celku mesta. Práca sa zaoberá Ulicou P. O. Hviezdoslava v Žiline, ulicou na okraji historického centra mesta, ktorá je nesmierne dôležitým, no zároveň aj nesmierne zanedbaným prvkom organizmu mesta. Dôleťitou je pre umiestnenie oboch dopravné terminály mesta - železničnej a autobusovej stanice, vstupných brán do mesta. V práci je venovaná pozornosť možnostiam ďalšieho rozvoja mesta za železničnú trať v súlade so strategickými dokumentami mesta. Projekt určuje možnosti urbanistického riešenia plôch uvoľnených po zahĺbení železničnej trate pod povrch. Súčasťou práce je aj návrh integrovaného dopravného terminálu, no v prvom rade riešenie verejných priestov v lokalite, vrátane predstaničných námestí a samotnej Hviezdoslavovej ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.