Závěrečné práce

Konverze objektu rudného zásobníku v Kladně

Bc. Štefan Molnár

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt transformuje pôvodný objekt rudného zásobníku vysokých pecí v Kladně na kultúrno- spoločenské a oddychové centrum novonavrhovanej obytnej štvrte na území bývalej hute Koněv (Vojtešská huť). Jeho centrálna pozícia v území ho predurčuje pre vytvorenie nového mestského centra. Stávajúci objekt je funkčne rozdelený do štyroch celkov. Kultúrneho centra s výstavnými priestormi a multifunkčným sálom, mestských lázní a vertikálnej záhrady. Vykladacia rampa je adaptovaná pre kryté vysuté námestie. Vedie ňou tiež odbočka cyklochodníku po navážacom moste. Škálu funkčnej náplne objektu doplňuje nástavba bytových jednotiek. Ťažiskom návrhu je zachovanie silného výrazu pôvodného objektu, ktorý okoliu vtláča identitu ako aj prepožičiava jedinečnú atmosféru novonavrhovaným interiérom jednotlivých častí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.