Závěrečné práce

PRAŽSKÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

Berák Matúš

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca predkladá komplexný pohľad na možnosti budúceho vývoja jestvujúcich i budúcich mestských záhrad, ako neprávom opomínaného typu priestorovej štruktúry v meste. Práca sa zaoberá ukotvením mestských záhrad do mesta, spôsobom nazerania na ne ako na verejné priestranstvo a verejnú zeleň. Popísaná je základná typológia a možnosti integrácie, vzťahov s ostatnými mestskými štruktúrami a priestorovými typológiami. Práca pozostáva z troch celkov. Na úvod sú v mierke celku Prahy popísané jestvujúce záhradkárske osady, ďalej, druhá kniha - manuál skrz zrozumiteľný návod popisuje, ako pristupovať k mestským záhradám skrz optiky rôznych aktérov. Manuál zároveň do českého prostredia zavádza pojem mestská záhrada, ako širšiu množinu pre aktivity kolektívneho záhradníčenia v prostredí mesta, rozširujúc tým záber nad rámec záhradkárskych osád i na ďalšie súdobé formy. Tretia kniha ukazuje možnosti aplikácie manuálu na modelovom území Veleslavína.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.