Závěrečné práce

Rehabilitace poutního místa ve Skocích

Bc. Adéla Poubová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je rehabilitace historicky významného poutního místa a části zaniklé obce Skoky. V rámci řešení je obnoven kostel a objekt hostince, jediných staveb z dřívější vesnice. Areál je využíván jako poutní a kulturní centrum, které je doplněno přiměřenou dostavbou prostor nezbytných pro jeho funkci. Navrženy jsou i objekty určené k trvalému bydlení a drobnému podnikání. Návrh se opírá o poznatky zjištěné ve stavebněhistorickém průzkumu, který je rovněž zpracován jako součást diplomové práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.