Diplomové práce

Urbanisticko-architektonické riešenie športového centra na Štvanici v Prahe

Bc. Michal Čecha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá ostrovom Štvanica ako športovým centrom, ktoré slúži ovyvateľom jeho okolia. Návrh vychádza z polohy ostrova, dostupnosti, a prírodných podmienok. Rieši urbanizmus, rozdelenie plôch podľa funkcií a hľadá typy aktivít a ich vhodné rozloženie. Projekt počíta s využitím pôvodných objektov a pričlenením im nových funkcií. Tiež sa zaoberá návrhom priestorov pre nové aktivity a vybavenosť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.