Závěrečné práce

ZŠ Keplerova Na Pohořelci

Mária Sonja

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Základná škola na Pohorelci je hlavne funkčnou stavbou, ktorá je pozadím pre bežný život detí. Reaguje na komplikovanú otázku či uzavrieť Pohorelec, ktorého celistvosť bola narušená historickým vývojom. Priestor námestia stratil svoju definíciu a je veľmi namáhaný dopravou. Nová škola sa his¬torickej stopy dotýka, nezaceluje úplne Pohorelec, len zužuje dopravnú situáciu na Keplerovej ulici. Parlérovu ulicu, na druhej strane pohľadovo uzatvára a tým sa vytvára “školné námestie”. Škola reaguje na historické okolie napodobnením skladby ulíc, ktoré sú tvorené užšími domami s rozličnou výškou striech. V návrhu spracovávam zaužívanú a fungujúcu typológiu - dvojtrakt do novodobej podoby. Potrebu neformálneho priestoru v škole umocňujem vytvorením presvetlených a priestranných pobytových chodieb s možnosťou alternatívnej výuky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.