Závěrečné práce

Škola Smíchov

Bc. Martin Šimek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Škola Smíchov Zadáním diplomního projektu bylo vytvořit návrh budovy a okolí základní školy v nově navržené urbanistické struktuře Smíchov Jih. Škola saturuje nově vzniklé nároky na školní docházku a částečně snižuje výhledový deficit počtu míst v základních školách v Praze 5.  Umístění Škola se nachází v Praze 5, v části bývalého brownfieldu, mezi železničním mostem Pod Vyšehradem a tramvajovou zastávkou Lihovar, na jehož místech vyrostl nový urbanistický plán, který byl zpracován v rámci diplomního semináře. Škola byla zasazena do jeho centrální části tak, aby byly vytvořeny ideální docházkové vzdálenosti. Škola zaujímá prostor jednoho bloku o rozměrech 80x100m.  Velikost Velikost školy vychází z požadavků na počet žáků, kteří budou školu navštěvovat. Počet dětí vychází z diplomního semináře a byl stanoven na 600 dětí.  Návrh Návrh jsem řešil na několika zprvu separátních rovinách, které jsem následně propojil dohromady a syntézou z nich vytvořil homogenní celek.  První rovinou byla kapacita školy, normová typologie, hygienické požadavky a velikosti jednotlivých prostorů. Počátečním východiskem pro návrh byl základní prostor, který žák potřebuje ke studiu na všech úrovních a ve všech částech školy. Z jeho velikosti vzešla základní modulová jednotka 8x8m na jednu třídu a 8x16m na třídy dvě. Tento obdélník jsem následně násobil a dělil v návaznosti na potřeby provozu. Tím vzniklo pět základních modulů podélně a tři příčně.  Další rovinou byla rovina typologická, kdy jsem analyzoval jednotlivé typologické principy, které se u škol objevují v průběhu 19. a 20. století. Analýzou byly vyčleněny charakteristické architektonické principy školních budov, jako jsou osovost, převýšení středové části atd.  Ty jsem vyabstrahoval a takto je přenesl do návrhu tak, aby bylo jasně patrné, že jde o školu, ale zároveň aby nedocházelo k historismu.  Posledním faktorem, který ovlivnil celý návrh, byl vliv okolí na stavbu. Jednak vliv hluku z dopravy, pohyb chodců a přirozený sociální pohyb ve městě. Tyto vlivy ovlivnily umístění školy na pozemku a základní hmotovou charakteristiku vůči komunikacím, světovým stranám a okolní zástavbě. Hmotu jsem umístil paralelně s hlavní komunikací, ale ustoupenou o 20 m tak, aby vznikl shromažďovací a reprezentativní prostor, který navazuje na příjezd ke škole a na průchody v zástavbě pro pěší. Školní dvůr je orientován na východ a směrem ke klidné řece, je ohraničen školní zdí, která zabraňuje vstupu, ale průhled skrz je žádoucí tak, aby školní dvůr zůstal ve vizuálním kontaktu s městem a aby nebyla vytvořena hluchá plocha, která by degradovala prostor ulice. Východní část pozemku je ukončena branou. Za ní pokračuje pěší zóna a dále přemostění na Císařskou louku. Tato komunikace umožňuje rychlé propojení školy a klidné zeleně na ostrově, kde se počítá s dalšími aktivitami v rámci školní docházky. Filozofie Stěžejní pro podobu budovy bylo to, jak budou školní prostory působit na děti. Nakonec jsem zvolil jasnou a přísnou formu, která na jedné straně posílí respekt školy jako instituce u žáků, na druhé straně tato formální jednoduchost a důraz na funkčnost nepůsobí nijak rušivě. Školní budova se tak stává výchozím bodem nula, nepředdefinovaný čistý prostor kopíruje princip školou dosud nedotčené dětské mysli tabula rasa, která bude (školním) vzděláním teprve formována. Tento princip přechází do interiéru na úrovni dispozic. Formální stránka jasně strukturuje prostory, v nichž se budou děti vzdělávat. Stavba samotná je zbavena veškerých nadbytečných a rušivých elementů a slouží jako jasná základna pro tvorbu kreativního, přívětivého a zejména podnětného prostředí, které je utvářeno v detailu jednak učiteli a jednak dětmi, ovšem ve vzájemné interakci. Právě ta na první pohled strohé prostředí školy vyplní a definuje. Škola bude přesně taková, jací v ní budou lidé a jaký kreativní a osvícený duch v ní bude panovat.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.