Diplomové práce

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH

Tereza Kosíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh architektonického řešení pro dlouhodobě nevyužívanou pobřežní oblast v Litoměřicích. Práce se zabývá hledáním vhodné funkční náplně vedoucí k rekultivaci místa, návrhem staveb a veřejných prostranství. V rámci souboru staveb je zde navrženo přístaviště s dopravním terminálem a zázemím pro posádku plavidel, restaurace, prostory pro přechodné ubytování, sportoviště a obchody. Návrh se zabývá rovněž řešením promenádních a relaxačních zón v oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.