Diplomové práce

Bytová stavba, Košíře

Barbora Nadějová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním projektu je dostavba bloku na bývalé periferii jednotlivými objekty. Blok je vymezen dvěma ulicemi - Vrchlického a Hlaváčkova, v Košířích, Praha 5. Řešeným objektem je jeden bytový dům situovaný na západním okraji bloku. Nárožní pozice domu určuje jeho hlavní účel. Dům vyrovnává přechod mezi stávající zástavbou a plánovanými novostavbami. Navrhovaný dům dorovnává výškovou rozdílnost pomocí ustupujících podlaží, kdy do hlavní, rušné ulice (Vrchlického) má 5 nadzemních podlaží a do vedlejší, klidné (Hlaváčkova) 3 nadzemní podlaží. Součástí domu je pobytový dvorek, společný se sousedním, nově navrženým objektem. Navrhované garáže jsou umístěny na protějším pozemku, v ulici Hlaváčkova, a jsou společné pro soubor šesti nově navržených staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.