S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ PODÉL METRA D

Lukáš Kopp

Architektura a urbanismus

Anotace

Lze předpokládat, že s výstavbou linky metra D vzniknou v okolí některých stanic nová lokální centra vybavenosti. S přílivem lidí denně dojíždějících do stanic u těchto nových center tak dojde ke změnám v konkurenceschopnosti a návštěvnosti stávajících center v celé spádové oblasti metra. Tato práce se v prvé řadě zabývá systémem existujících center vybavenosti. První ambicí práce je v rámci celkové koncepce určit, zhodnotit a především nalézt míry možného budoucího rozvoje, konkurenceschopnosti a rozsahu vybavenosti jednotlivých center jako předpokladu pro posílení pěší docházky do nich. Hlavními východisky při hodnocení a posilování center je jejich současná kvalita a kvantita nabízených služeb hodnocená vůči belgickému teoretickému modelu ideálního nasycení vybavenosti, dále množstvím rozvojových ploch v nejbližším okolí a vzájemnou prostorovou konfigurací center. Druhou ambicí práce je objevit místa s nejvyšší koncentrací lidí jako přirozeného ukazatele kvality veřejného prostoru. Tyto místa navzájem propojit v systém pěších cest skrze jednotlivá lokální centra. Hlavními východisky jsou v tomto případě terénní průzkum míst s vysokou koncentrací lidí, kvalita a charakter veřejných prostor, morfologie terénu a negativní externality vysoce zatížených dopravních tras. Předpokladem práce je, že živé město s dostupnými službami a možností si vybrat, město krátkých vzáleností, kde se obyvatelé rádi pohybují pěšky a tráví čas ve veřejném prostoru, a město, kde lidé nejsou odkázáni na dojížďku za službami musí mít tyto vlastnosti: Pro většinu lidí musí být lokální centrum dostupné do 5 minut pěšky Centrum musí uspokojit základní potřeby všech obyvatel ve své spádové oblasti. Jednotlivá centra vybavenosti musí mít kvalitní veřejný předprostor sloužící odpočinku. Tyto centra musí být spolu s parky propojena systémem pěších tras, jen tak je možno si při cestě za nákupem a službami vybírat mezi centry, zvyšovat tak počet navštěvujících "zákazníků" a tím i rozsah služeb vlivem vzrůstající ekonomické poptávky po nich. Systém pěších tras musí vést po nepříliš příkrých cestách, místy s možností vytvoření (či udržení) kvalitního veřejného prostoru plného pozitivních smyslových vjemů, pobízejícího k odpočinku či navázání hovoru. V detailu urbanistické koncepce je hlavní ambicí projektu vytvořit lokální centrum Krče v předpolí Thomayerovy nemocnice jako současnou čtvrť bez nutnosti nových výškových dominant, s jasně vymezeným veřejným prostorem komponovaným dle charakteru území, dobrou prostupností a velkým množstvím atmosfér a charakterů jednotlivých míst. Čtvrť s promísením způsobu využití pozemků (funkčním mixem) jako předpokladu existence celodenního života ve veřejném prostoru. Hlavními východisky této části práce jsou charakter území a jeho kompoziční vztahy, hlavní směry pohybu lidí, dopravně vytížená ulice Vídeňská a spádovitá morfologie terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.