Práce ateliérů ZAN

Skicár - vývoj návrhu

Karin Sterczová

Anotace

Vývoj návrhu nadačného domu pre umelcov v Osade Baba. Portfólio obsahuje prvé nákresy a schémy a ďalej zaznamenáva vývoj troch konceptov a následne vypracovanie a zdokonalenie jedného z nich. Návrh bol koncipovaný takou cestou, aby sa nadmerne nezasahovalo do terénu a aby rozsah výkopových prác bol minimálny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler