Základy architektonického navrhování – ZAN I

Přednášky najdete ve formě pdf prezentace v Moodle, kód předmětu je B222-529ZAN1 - Brožová

Výuka směřuje k ověření podstatných předpokladů pro obor a rozvíjení tvůrčí kreativity. Studenti se učí chápat strukturu architektonického díla a její souvislosti s konstrukcí, programem, hmotou a světlem, uvědomují si kvalitu prostoru a experimentují s prostorovým konceptem. Součástí výuky je studium konkrétní architektury se snahou o pochopení prostorových vazeb, měřítka, proporcí, osvětlení, orientace a vztahu k místu. Cílem je naučit studenta koncepčnímu myšlení, metodice architektonické práce a základním způsobům zobrazování. Součástí ateliérové výuky jsou kompoziční cvičení menšího rozsahu, jejichž cílem je tříbení vizuálního vnímání a osvojení základních kompozičních kategorií v souvislosti s navrhováním.

Cíle

 • seznámení posluchače se základy oboru a zvládnutí hlavních nástrojů architektonického navrhování (základy kompozice, míry a proporce, měřítko, práce s prostorem a světlem)
 • zvládnutí jednoduché stavby (program, konstrukce, prostorové a hmotové řešení), a její prezentace výkresy, modelem a textem

Způsob zadání

 • soubor kompozičních cvičení, úloha zaměřená na prostorový koncept, základy práce s konstrukcí
 • návrh drobné stavby s důrazem na kompoziční a prostorový koncept
 • analýza konkrétní stavby

Způsob práce

 • přednáška a kontinuální práce v ateliérech (pravidelná účast a konzultace)
 • samostatná domácí příprava a samostudium (doporučené texty, rozbory staveb)
 • dvě prezentace vlastního návrhu v průběhu semestru a závěrečná prezentace

Požadované výsledky 

 • skicář formátu A3 obsahující kompoziční úlohy
 • dokumentace návrhu výkresy kreslenými ručně, modelem a textem
 • skicář dokumentující vývoj návrhu a analýzu referenční stavby

Kritéria hodnocení 

 • průběžná práce – aktivita, samostatnost, kreativita 
 • získané znalosti a dovednosti 
 • realizovaný výsledek 
 • jasná prezentace – grafická, model, písemná, ústní 

Související předměty

ZAT Základní ateliér ZAN II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.