Studentské projekty

Praha - re_vize/Bohdalec

Vanda Kotková

1. místo v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Anotace

V projektu autorka navrhuje čtvrť s různorodou zástavbou, která využívá svůj potenciál, ale zároveň jej rozvíjí a komplexně zpracovává nelehké téma jedné z klíčových lokalit pro rozvoj města, velkého rozvojového území Bohdalce-Slatin. Porota ocenila její srozumitelný postup a důkladnou analýzu i kvalitu návrhu. Pozitivně také hodnotila, že autorka přemýšlí ve vrstvách, navrhuje ohniska území (centra jeho rozvoje) a směry prostupnosti.

Hodnocení poroty:

Obsahová stránka předloženého projektu přináší komplexní zhodnocení poměrně obsáhlého, a tudíž i zajisté nelehkého, tématu, kterým otázka urbanizace velkého rozvojového území bezesporu je. Autorka srozumitelnou formou postupuje od analytické části, kde podtrhuje možná pozitiva a negativa daného území, k části návrhové, ve které následně aplikuje předchozí získané zkušenosti k dotvoření stávající urbanistické struktury poměrně kvalitní strukturou novou. Řešení návrhu však není jednostranně zaměřeno, ale komplexně koordinuje jak prvky městské krajiny, tak prvky krajiny ve městě (toky a zelené pásy), včetně uspořádání veřejného prostoru a jeho klíčových míst, či rámcové lokalizace občanského vybavení.

Je také důležité podtrhnout, že již od počátku autorka klade důraz na podchycení širších souvislostí a hledá logické návaznosti v případě fungování celoměstských systémů (např. v případě prvků zelené infrastruktury či prvků dopravních). Řešené ploše autorka logicky přisuzuje jakousi hierarchii (přemýšlí ve vrstvách), navrhuje ohniska území (centra jeho rozvoje) a směry prostupnosti. Od nich se pak odvíjí zvolený typ zástavby – urbánní bloky, jež se svou hustotou adekvátně přibližuje širšímu centru. Zvolená výšková hladina v této lokalitě koresponduje s danými představami o výšce tamní zástavby, její vhodnost autorka navíc také potvrzuje rozvinutými řezopohledy.

Celková práce studentky by se proto dala označit za velice zdařilou formu možného náhledu na budoucí vývoj velkého rozvojového území Bohdalce – Slatin a právem jí náleží obdržené ocenění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.