Ateliéry

ZAN Bednářová–Koubek Michaličková

Výukový program je určen posluchačům prvního ročníku bakalářského stupně studia Fakulty architektury ČVUT v Praze. V ateliérové výuce uvádí program posluchače do oboru architektonická tvorba, poskytuje výuku invenčního prostorového navrhování.

Nezbytnou součástí dvousemestrálního výukového programu je vysvětlení rolí budoucích architektů ve společnosti, vymezení oboru a rozsahu činnosti této profese v širokém spektru budoucího praktického uplatnění. Výuka běží v souběhu postupného rozvíjení schopností studentů řešit prostorové úlohy invenčním způsobem s postupným zvyšováním nároků a limitů úloh, které invenční řešení na jedné straně omezuje, ale souběžně posouvá o stupeň výše. Program sleduje pochopení souvislostí architektury a navazujících oblastí – architektury a techniky, ekonomiky, umění, společenských věd a dalších oborů. Pozornost je věnována důslednému („kurátorskému“) vedení obsahu projektů, zacílení zadání v duchu současných trendů v architektuře a umění.

ZIMNÍ SEMESTR – 13 TÝDNŮ – OBSAH A CÍLE

Úkolem je nastavení systému práce pro relativně velkou studijní skupinu (16 studentů). Časová dotace ateliérové výuky zimního semestru je 6 hodin ateliéru ZAN týdně/ 13 týdnů výuky (14. týden je ateliérový). Praktická výuka je podpořena přednáškami ZAN (dotace 1 hodina týdně/13 týdnů), na které ateliérová práce mj. navazuje.

Ateliérová výuka 1. semestru seznamuje studenty s oborem architektura nejprve analýzou prověřených nosných příkladů realizací staveb, interiérů a prostorových řešení v kontextech příslušných dobových nastavení. Na správně vybraných a studenty analyzovaných tzv. „referenčních“ příkladech prostorových řešení-staveb jsou prakticky demonstrovány zásady architektonické tvorby s vysvětlením kompozičních a harmonizačních vztahů v architektuře i dalších nejen uměleckých disciplínách a oborech lidské činnosti. Studenti jsou seznamováni s významem těchto řešení v době jejich vzniku případně s aktuálními přesahy.

Na základě pochopení souvislostí analyzovaných referenčních staveb a procvičení teorie z přednášek v rámci výuky v ateliéru ZAN, lze přistoupit k vlastním invenčním úlohám zpracovávaným technikami ruční kresby a modelováním. Grafické zpracování výkresové dokumentace prostorových řešení technikou ruční kresby tužkou je v počátku studia architektury důležité. Umožní posluchačům tvořit bez limitu zvládnutí příslušného softwaru a naučit se skicovat ve variantách, využívat odlišné postupy kresebných technik a barevného vyjádření pro zobrazení prostoru. Cílem je postupné otvírání schopností studentů invenčním směrem uvažování o prostoru, práce ve variantách, vede posluchače k řešením důsledně sledujícím soulad: obsah – forma – technologie. Klíčové je rozvíjení invence prostorových řešení opřené o podněty z oblasti umění, techniky i sociálních věd a rozvíjení praktických dovedností.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková