Ateliéry

Ateliér Plicka–Škrna

A

ARCHITEKTURA: MĚLNÍK

ZS 2023

Zadání

ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATVZ, ATV

Mělník, královské věnné město, založené Přemyslem Otakarem II., město proslavené Karlem IV., který zde založil tradici vinařství, město nad soutokem Labe a Vltavy, historické město, kterému se nevyhnuly pustošivé zásahy normalizačního urbanismu v 70. a 80. letech minulého století, město, které bude tématem našeho ateliéru v letošním zimním semestru.

Ve spolupráci s mělnickým městský architektem Martinem Řehákem jsme vybrali čtyři lokality, které leží buď přímo v historickém centru města, nebo v jeho blízkosti, a které jsou z hlediska budoucího charakteru města významné.

Ateliérové projekty budou v průběhu semestru konzultovány v rámci prezentací i se zástupci města a po dokončení by měly sloužit i jako podklad pro rozhodování města Mělník o možném budoucím využití těchto lokalit. Součástí práce v semestru bude i třídenní workshop v Mělníku. Po skončení semestru předpokládáme výstavu projektů spojenou s veřejnou prezentací.

 

lokalita 1: NÁMĚSTÍ KARLA IV.

Druhé nejvýznamnější náměstí ve městě, dnes spíše výsměch tomu, po kterém je pojmenováno. Místo, které utrpělo patrně největší zásah v podobě demolice původní zástavby, která byla nahrazena na konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let minulého století novou zástavbou tolik typickou pro dobu normalizace. Náměstí a další veřejné prostory formované touto novou, necitlivou zástavbou jsou dnes v žalostném stavu.

Zadáním projektu (ATSS, ATVZ, ATV, ATOS) bude obnova tohoto významného městského prostoru, prostoru s velkým potenciálem: náhrada staveb ze sedmdesátých a osmdesátých let novou zástavbou (bytové domy, občanské vybavenost) přiměřeně respektující měřítko a charakter města.

 

lokalita 2: NA VYHLÍDCE (ULICE K MOSTU)

Exponovaná a atraktivní lokalita na hraně s výhledem na soutok Labe a Vltavy – příležitost doplnit stávající zástavbu v této části města novými bytovými domy přiměřeného měřítka a charakteru.

Zadáním projektu (ATBS, ATZBP, ATV) bude citlivě začlenit novou zástavbu v této lokalitě do veduty města.

 

lokalita 3: PROLUKA V TYRŠOVĚ ULICI (JUNGMANNOVY SADY)

Lokalita vedle sokolovny – Tyršova domu, v zásadě velká proluka, dnes už bez původní, historické zástavby.

Zadáním projektu (ATBS, ATOS, ATZBP, ATV) bude doplnit, zpevnit v této lokalitě severní frontu Tyršovy ulice (bytové domy, občanská vybavenost) při plném respektu k charakteru okolní zástavby.

 

lokalita 4: PROLUKA V ULICI LEGIONÁŘŮ


 

Proluka u náměstí, v centru města – zadáním projektu (ATBS, ATOS, ATZBP, ATV) bude doplnit jižní frontu ulice Legionářů přiměřenou a charakteru místa odpovídající novou zástavbou (bytový dům, občanská vybavenost).

B

URBANISMUS: DRÁŽDANY

ZS 2023

Zadání

ATU, ATVZ, ATV

Drážďany usilují o to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury pro rok 2025. V rámci příprav je jedním z témat i transformace poloostrova nedaleko historického centra města pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. Poloostrov je dnes vyplněn sportovními plochami, zahrádkářskou kolonií a tržnicí, v jižní části je přístav, který je možno zrušit.

Téma transformace poloostrova bude paralelně řešeno ještě ve škole v Drážďanech (TU Dresden) a v Krakově (TU Krakow). Na začátku semestru se uskuteční v Drážďanech týdenní workshop, jehož cílem bude poznat a analyzovat řešené území a hledat možné koncepty jeho budoucího rozvoje – ve skupinách, společným jazykem bude angličtina. Pak bude dále v semestru práce pokračovat standardně v Praze; součástí práce budou v závěru i společné prezentace. Cílem práce bude formulovat vizi transformace dnes ne úplně ideálně využívaného území, jež má ale velký potenciál z hlediska své polohy ve struktuře města.

Téma je připraveno ve spolupráci s doc. Ing. arch. Janou Zdráhalovou, PhD., která se bude podílet na práci v ateliéru - na workshopu i na konzultacích v průběhu semestru.

C

Jablonec nad Nisou II

ZS 2023

Zadání

Realizační projekt z předchozího semestru

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.