Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Plicka–Škrna

A

Jablonec pod Nisou 2023

LS 2023

ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATU, ATVZ, ATV

Po Kolínu, Nymburku a Čáslavi se pouštíme do dalšího města! Ve spolupráci s jabloneckým radním, architektem Jakubem Chuchlíkem zodpovědným za rozvoj města, jsme pro letní semestr vybrali několik lokalit, jejichž budoucí podobu budeme v ateliéru společně prověřovat. Jsou to vše lokality s velkým potenciálem - ateliérové projekty budou po dokončení sloužit i jako jedny z podkladů pro rozhodování o jejich možné budoucnosti.

Součástí práce v semestru bude třídenní workshop v Jablonci spojený s prezentací projektů v rozpracovanosti zástupcům města, včetně městského architekta Davida Pavlišty. Po skončení semestru předpokládáme v Jablonci výstavu projektů spojenou s veřejnou prezentací.

B

Nová městská knihovna

LS 2023

ATOS / ATSS / ATVZ / ATV

Stávající Městská knihovna v budově staré radnice na Dolním náměstí již kapacitně nevyhovuje, město tedy plánuje vybudování zcela nové městské knihovny – v úvahu přicházejí čtyři lokality, jež chceme v rámci ateliérové práce prověřit.

lokalita 1: jižní část areálu městského kina při ulici Palackého, resp. Pod Baštou – příležitost zpevnit stávající městskou strukturu a vyrovnat se při tom jak s dominantou kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, tak s kvalitním přírodním prostředím parku u letního kina

lokalita 2: Horní náměstí – šance proměnit umístěním nové budovy knihovny dnešní plochu, využívanou převážně jako parkoviště, v plnohodnotné veřejné prostranství, opravdové náměstí – s plným respektem ke kostelu Nejsvětějšího srdce Ježíšova a dalším významným budovám

lokalita 3: plocha mezi ulicí 5. května a ulicí Lipanskou, ze západu vymezená novým městským dopravním terminálem, jehož realizace se právě připravuje – možnost založit iniciační intervenci, která nastartuje proměnu širšího území v těsném kontaktu s řekou Lužickou Nisou

lokalita 4: plocha mezi ulicemi 5. května, Lipanskou a Luční – obdobně jako v případě lokality 3 se jedná o využití příležitosti, kdy stavba významné městské veřejné stavby – knihovny – se může stát katalyzátorem zásadní proměny širšího území, jehož potenciál pro město je dnes nevyužitý

C

Městský dům

LS 2023

ATBS / ATOS / ATZBP / ATSS, / ATVZ / ATV

Centrum města nabízí několik cenných lokalit, které by měly být využity pro doplnění a zpevnění stávající struktury zástavby - o polyfunkční městský dům, s dominantní funkcí bydlení, doplněnou o obchod a služby, případně další funkce, obohacující centrum města; alternativně se může jednat o kancelářskou budovu, nebo kapacitní parking, doplněný o bydlení (lokalita 5). Společně vytvoříme v ateliéru nejprve základní urbanistický koncept, ten pak budeme naplňovat projekty jednotlivých domů.

lokalita 3: plocha mezi ulicí 5. května a ulicí Lipanskou, ze západu vymezená novým městským dopravním terminálem, jehož realizace se právě připravuje – šance založit městským domem proměnu stávajícího území v plnohodnotnou součást městské struktury

lokalita 4: plocha mezi ulicemi 5. května, Lipanskou a Luční – spolu s lokalitou 3 součást většího transformačního území, k jehož proměně v kvalitní městské prostředí může přispět městský dům - iniciační vstup do území

lokalita 5: plocha mezi ulicí 5. května a vlakovou stanicí Jablonec nad Nisou – centrum – místo pro parkovací dům, který chce město v této lokalitě vybudovat- - s obchodním parterem a kvalitním bydlením v horních podlažích

lokalita 6: plocha vymezená ulicemi Jiráskovou, Podhorskou a Mosteckou a korytem řeky Lužické Nisy - doplnění bloku jabloneckých mrakodrapů, které představují ojedinělý fenomén

D

Urbanismus

LS 2023

ATU / ATVZ / ATV (ATV vypsáno i pro studenty studijního programu KA: 520ATV)

1. NOVÝ MĚSTSKÝ BULVÁR

Jednou z nejvýznamnějších ulic města je ulice 5. května, která je rovněž důležitou tranzitní komunikací. Území, kterým prochází, je poznamenáno zásahy, z nichž mnohé souvisejí i s jejím rozšiřováním bez ohledu na městský kontext. V tomto území, jež je zhruba vymezené z jihu ulicí 5. května, ze západu ulicí U Zeleného stromu, ze severu ulicemi Soukennou, U Muzea, Jiráskovou a Podhorskou a z východu ulicemi Smetanovou a Mosteckou, se nachází velký počet proluk a volných ploch. Urbanistická studie by měla stanovit jasnou koncepci proměny tohoto území v plnohodnotnou část města, navíc v přímém kontaktu s historickým jádrem města - jedinečná možnost stvořit plnohodnotný městský bulvár – důstojný vstup do města, navrhnout zásadní revitalizaci území navázaného na ulici 5. května a ležícího v historicky nejstarší části města.

2. ZELENOMODRÁ OSA MĚSTA

Městem protéká od východu na západ řeka Lužická Nisa. Obrovský potenciál, který řeka a k ní přiléhající území představuje, je v současnosti nevyužitý – v průchodu centrem města je řeka často kanalizovaná, jinde se k ní město obrací zástavbou spíše zády. Urbanistická studie by měla ukázat, jak je možné řeku využít a vytvořit z ní významnou kompoziční a rekreační osu města, propojující dnes místy spíše (v důsledku zásahů z minulých mnoha desetiletí) roztříštěnou zástavbu.

 

(ATV vypsáno i pro studenty studijního programu KA)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.