Ateliéry

Ateliér Fingerová – Grohmannová

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

1. Rehabilitace Centrálního parku

2. Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická

Projekt krajinářských úprav sídliště Ďáblice vznikal v souladu s celkovou koncepcí sídliště, které bylo realizováno v letech 1968–75. V současnosti zpracovává ateliér MOBA územní studii na celé území sídliště Ďáblice. Naše práce tedy na územní studii navazuje a dílčí úkoly zpracovává do podrobnosti studie, případně v dalším semestru do podrobnosti prováděcí dokumentace.

Tak jak bylo sídliště Ďáblice výjimečné svojí celkovou koncepcí v době svého vzniku, může být v současnosti příkladem, jak využívat různé typologie krajinářských úprav v péči o „veřejnou“ zeleň.

Obě témata jsou zajímavá z toho důvodu, že původně šlo o kvalitní koncept, který ovšem v průběhu let nebyl naplněn – v případě Centrálního parku – nebo byl zcela zničen – v případě vnitrobloku.

A

Rehabilitace Centrálního parku sídliště Ďáblice

U Centrálního parku je důležité určit a zvýraznit jeho hranice, definovat jeho charakter a ten přesvědčivě vyjádřit návrhem v podrobnosti studie. Půjde o práci s terénem, stávajícími i nově navrhovanými stromy, návrh různých typologii travnatých a zpevněných ploch, nakládání s dešťovou vodou, úpravu cestní sítě, návrh mobiliáře, atd.

B

Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická na sídlišti Ďáblice

Vnitrobloky sídliště Ďáblice sloužily jako místa setkávání, odpočinku a sportovních aktivit. Původní podoba zcela zmizela a v současnosti je nutné najít jiný charakter těchto míst. Jednou z cest může být snaha propojit zájem všech obyvatel sídliště o dostatečné velké plochy kvalitně udržované zeleně a touhu některých lidí pečovat o „svoji“ zahradu, která ale ve své podstatě přispívá k celkovému obrazu sídliště, kde se lidem hezky žije. Výsledkem by mohlo být snížení nákladů na péči o zeleň a zvýšení zájmu lidí o „svoje“ místo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková