Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

A

Návrh městského parku pod starou staniční budovou nádraží Praha-Hostivař - mezi ulicemi Kozmíkova a Průmyslová o rozloze cca 30 000 m2 (3 ha)

LS 2024

V rámci širších vztahů budeme hledat napojení parku na naprosto odlišné prostory v blízkém okolí. Půjde především o propojení s nově navrhovanou zástavbou v území mezi novou budovou nádraží Hostivař a v současnosti zatrubněným Měcholupským potokem nad rozlehlou tramvajovou smyčkou, kde má být vytvořeno nové centrum Hostivaře. Na toto území právě probíhá vyzvaná soutěž. Na druhém konci parku budeme hledat nejvhodnější napojení na již stávající revitalizované chráněné území meandrů Botiče s břehovými porosty a výskytem chráněných druhů ptactva a vodních živočichů.

Charakter vlastního parku je předmětem našeho návrhu s tím, že osu území tvoří Měcholupský potok, který je v území důležitým prvkem zelenomodré infrastruktury. Charakter parku ovlivní také svažitý terén.

Metoda práce: Možnost pracovat v dvoučlenných týmech nebo samostatně. Na začátku letního semestru vytvoření společného pracovního modelu.

Program Krajinářská architektura

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: ATELIÉR 2 – Návrh městského parku, ve kterém budou kromě samotného návrhu studenti přemýšlet v urbanistických souvislostech a vztazích k okolním veřejným prostranstvím. Vzhledem ke svažitému terénu budeme pracovat s modelem jako nástrojem navrhování od samých počátků procesu. 

MAGISTERSKÉ STUDIUM: ATELIÉR 5 – V úvodu práce předpokládáme spoluúčast na formulování úlohy a definování rozsahu řešeného území a programu. Detailní zpracování návrhu parku včetně nakládání s dešťovou vodou i korytem Měcholupského potoka a jeho okolí. Měřítko 1:500 a menší. Měřítko dílčích částí nebo detailů musí být adekvátní zobrazovanému subjektu (1:200, 1:50, 1:20 atp.). Předpokládáme modelaci terénu, návrh základních vegetačních prvků včetně definování navrhovaných druhů. Součástí bude I mobiliář, koncept osvětlení a příklady použitých materiálů. 

MAGISTERSKÉ STUDIUM: ATELIÉR VOLITELNÝ – Stejné téma v rozsahu dle požadavků a rozsahu prací požadovaných v tomto typu ateliéru.

Program Architektura, urbanismus, krajinářská architektura 

ATELIÉR 2, ATELIÉR VOLITELNÝ – viz prorgam KA

Program Architektura a urbanismus

ATELIER VOLITELNÝ, ATELIER VOLNÉ ZADÁNÍ – dle společné dohody

 

Téma ateliéru je vypsáno pro maximálně 8 studentů. Ostatní studenti do předepsaného počtu 24 studentů zpracovávají BP, DS, DP, případně ATRN na téma již dříve zpracované v našem ateliéru.

Přihlašování do ateliéru v souladu se stávajícím systémem zápisu dle pokynů vedení FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová