Modul Zahradní a krajinná architektura

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti zahradní a krajinářské architektury.

Modul zahradní a krajinná architektura (ZKA) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura v oboru územní plánování i v oboru krajinářská architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia. 

Povinné předměty

  • ateliér ATV
  • územní plánování II
  • krajinářská architektura I,II, III
  • technologie KA I
  • technologie KA II
  • dendrologie I, II
  • regionální a krajinné plánování I, II

Ateliérová výuka

Ateliér ATSS, ATVZ, ATU, ATRN musí student přihlášený do modulu ZKA absolvovat se zaměřením na tento obor.

  • Ateliér – volitelný, ATV (povinný pro modul ZKA): návrh prostorového a funkčního uspořádání parkové úpravy zadaného území. Terénní úpravy, drobná architektura, zpevněné povrchy, mobiliář a sortiment rostlinného materiálu. Zpracování v úrovni studie, která je podkladem pro realizační projekt ATRN.
  • Ateliér – volné zadání, ATVZ (povinný pro modul ZKA): návrh regenerace vybrané části krajiny, ploch městské zeleně, nebo vyhrazené zeleně (parku, zahrady). Vychází z podrobné analýzy vývoje prostorových, funkčních a sadovnických hodnot a je zpracován do úrovně koncepční studie.
  • Ateliér – realizační projekt, ATRN (povinný pro modul ZKA): navazuje na studii parkové úpravy zpracovanou v 8. semestru. Vypracování komplexního řešení zadaného území, které prohlubuje dříve zpracovaný koncept do úrovně osazovacího plánu s návrhem technologie založení a údržby, stavebně-technického řešení prvků drobné architektury, úprav povrchů a technického vybavení (závlahy, odvodnění, umělé osvětlení…).

Garantem studia v modulu zahradní a krajinná architektura je Ústav krajinářské architektury. Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15120. 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.