S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Modul Památková péče

Jako bonus při vstupu do praxe získá absolvent modulu památková péče (PP) vedle standardního vzdělání základy specializace v oblasti historického průzkumu stavebních děl, urbanistických útvarů a kulturní krajiny. Studium v modulu je také vhodným nakročením pro doktorské studium v oblasti dějin architektury a památkové péče. 

Do studijního modulu se studenti hlásí nejpozději před zahájením letního semestru 1. ročníku magisterského studia.

Cílem výuky je

 • příprava tvůrčích architektů pro navrhování a řízení obnovy historické architektury, včetně konzervace a restaurování
 • uplatňování památkových hledisek při zacházení s historickými sídly a kulturní krajinou
 • příprava pro specializaci na výzkum v oblasti dějin stavební kultury
 • prohloubení praktických i teoretických znalostí z oblasti památkové péče
 • seznámení s typy průzkumů (zejména diagnostický, stavebněhistorický včetně archeologického výzkumu, restaurátorský, materiálový a další), s jejich vyhodnocením a využitím jejich výsledků v koncepci památkové obnovy
 • osvojení základních dovedností potřebných k dokumentaci a komplexní inventarizaci historického stavebního díla
 • náhled do součinnosti specializovaných disciplin při průzkumu a výzkumu stavebního dědictví
 • ateliérová výuka zaměřená na rozvíjením tvůrčí dimenze práce s památkami

Povinné předměty

 • památková péče III (měřičská a fotogrammetrická dokumentace)
 • stavebněhistorický průzkum I–III
 • historické stavby a sídla I–III

Studenti modulu, kteří neabsolvovali volitelný předmět PP historické konstrukce a materiály v rámci bakalářského studia, jej musí absolvovat v magisterském programu jako povinný distanční předmět v rámci kreditů přidělených na povinně volitelné předměty.

Ateliérová výuka

Povinné předměty ateliér ATSS, ATVZ, ATU, ATRN musí student přihlášený do modulu PP absolvovat se zaměřením na tento obor. 

 • Ateliér – volné zadání, ATVZ (povinný pro modul PP) – průzkumná a návrhová dokumentace podle oborových kritérií a metodiky památkové péče. Podrobný stavebněhistorický průzkum stavby či její ucelené části (historické prameny, analýza, inventarizace, zákresy nálezových situací, syntéza vytěžených poznatků) a návrh koncepce památkové úpravy v souladu se zjištěnými poznatky. Kvalifikované stanovení podmínek pro detailní řešení struktury procesu úpravy památky (režim ochrany a odstrojení před realizací, konzervace, transfer, obnova, režim údržby) v souladu s metodikou památkové péče. 

Diplomní projekt musí student přihlášený do modulu PP absolvovat se zaměřením na tento obor v některém z ateliérů Ústavu památkové péče, který je garantem tohoto modulu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková