Modul Památková péče

Jako bonus při vstupu do praxe získá absolvent modulu památková péče (PP) vedle standardního vzdělání základy specializace v oblasti historického průzkumu stavebních děl, urbanistických útvarů a kulturní krajiny. Studium v modulu je také vhodným nakročením pro doktorské studium v oblasti dějin architektury a památkové péče. 

Do studijního modulu se studenti hlásí nejpozději před zahájením letního semestru 1. ročníku magisterského studia.

Cílem výuky je

 • příprava tvůrčích architektů pro navrhování a řízení obnovy historické architektury, včetně konzervace a restaurování
 • uplatňování památkových hledisek při zacházení s historickými sídly a kulturní krajinou
 • příprava pro specializaci na výzkum v oblasti dějin stavební kultury
 • prohloubení praktických i teoretických znalostí z oblasti památkové péče
 • seznámení s typy průzkumů (zejména diagnostický, stavebněhistorický včetně archeologického výzkumu, restaurátorský, materiálový a další), s jejich vyhodnocením a využitím jejich výsledků v koncepci památkové obnovy
 • osvojení základních dovedností potřebných k dokumentaci a komplexní inventarizaci historického stavebního díla
 • náhled do součinnosti specializovaných disciplin při průzkumu a výzkumu stavebního dědictví
 • ateliérová výuka zaměřená na rozvíjením tvůrčí dimenze práce s památkami

Povinné předměty

 • památková péče III (měřičská a fotogrammetrická dokumentace)
 • stavebněhistorický průzkum I–III
 • historické stavby a sídla I–III

Studenti modulu, kteří neabsolvovali volitelný předmět PP historické konstrukce a materiály v rámci bakalářského studia, jej musí absolvovat v magisterském programu jako povinný distanční předmět v rámci kreditů přidělených na povinně volitelné předměty.

Ateliérová výuka

Povinné předměty ateliér ATSS, ATVZ, ATU, ATRN musí student přihlášený do modulu PP absolvovat se zaměřením na tento obor. 

 • Ateliér – volné zadání, ATVZ (povinný pro modul PP) – průzkumná a návrhová dokumentace podle oborových kritérií a metodiky památkové péče. Podrobný stavebněhistorický průzkum stavby či její ucelené části (historické prameny, analýza, inventarizace, zákresy nálezových situací, syntéza vytěžených poznatků) a návrh koncepce památkové úpravy v souladu se zjištěnými poznatky. Kvalifikované stanovení podmínek pro detailní řešení struktury procesu úpravy památky (režim ochrany a odstrojení před realizací, konzervace, transfer, obnova, režim údržby) v souladu s metodikou památkové péče. 

Diplomní projekt musí student přihlášený do modulu PP absolvovat se zaměřením na tento obor v některém z ateliérů Ústavu památkové péče, který je garantem tohoto modulu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.