Počítačové navrhování I – BIM

523 PN1, 500DC1, 555DC1 Počítačové navrhování I - BIM / Design Computing I - BIM

PROGRAM SEMESTRU
1. 27.09.2023 přednáška / lecture BIM - Základní informace základní pilíře metody BIM, terminologie, základní teze, fáze životního cyklu Ing. Aleš Marek, Ph.D., FA ČVUT
      BIM - Basic information basic pillars of the BIM method, terminology, basic theses, life cycle phases  
           
2. 04.10.2023 přednáška / lecture BIM v inženýrské kanceláři Standardy a metodika práce, koordinace, generování dokumentace, provázané informace, modely, příklady z praxe Ing. Aleš Marek, Ph.D., FA ČVUT
      BIM in the engineering office Standards and methodology of work, coordination, generation of documentation, interconnected information, models, examples from practice  
           
3. 11.10.2023 cvičení / practice Zadání cvičení, BIM - Základní informace, smluvní podmínky přílohy SoD: EIR, BIM protokol, šablona BEP; tvorba BEP na základě BIM protokolu, založení CDE v MS Teams; BEP pro DSP (projektová dokumentace pro povolení stavby), aplikace DSS (datový standard staveb), doplnění specifikací a paremetrů do modelu, tvorba výkazové tabulky dle BEP, provázanost grafické a negrafické části modelu viz vyučující cvičení / see practicing teachers
      Practise assignment, BIM - Basic information, contractual conditions Contract`s annexes: EIR, BIM protocol, BEP template; creation of BEP based on BIM protocol, establishment of CDE in MS Teams; BEP for DSP (project documentation for building permit), application of DSS (building data standard), addition of specifications and parameters to the model, creation of a report table according to BEP, interconnection of graphic and non-graphic part of the model  
           
4. 18.10.2023 cvičení / practice Návrh interiéru v BIM Tvorba dílčího modelu interiéru, práce s plug-in výrobků, vizualizace, SW pro vizualizace: Lumion, studie denního osvětlení interiéru: Daylight Vizualizer, BIM synchronizace: Twinmotion viz vyučující cvičení / see practicing teachers
      Interior design in BIM Creation of a partial model of the interior, work with plug-in products, visualization, SW for visualizations: Lumion, study of daylighting of the interior: Daylight Vizualizer, BIM synchronization: Twinmotion  
           
5. 25.10.2023 přednáška / lecture CDE - Společné datové prostředí Procesy, cloudová úložiště, požadavky na informace, datové standardy, účastníci výstavby Ing. Pavel Lacina, czBIM
      CDE - Common Data Environment Processes, cloud storage, information requirements, data standards, construction participants  
           
6. 01.11.2023 přednáška / lecture BIM v mezinárodním kontextu openBIM a mezinárodní uplatnění principů, standardů a služeb buildingSMART, profesionální certifikace BIM odborníků, stručné představení ISO 19650 jako základu pro zavádění BIM, modelování vystavěného prostředí pro další využití dat a informací o stavbách Ing. Leoš Svoboda, czBIM
      BIM in an international context openBIM and international application of buildingSMART principles, standards, and services, professional certification of BIM experts, brief introduction of ISO 19650 as a basis for BIM implementation, built environment modeling for further use of data and information about built assets  
           
7. 08.11.2023 cvičení / practice Koordinační model a dílčí modely (submodely) Integrace dílčích modelů do koordinačního modelu, detekce kolizí "clash detections" (Navisworks, Tekla), definice a třídění kolizí - návrh řešení kolizí, práce s jinými SW viz vyučující cvičení / see practicing teachers
      Coordination model and sub-models Integration of partial models into the coordination model, collision detection "clash detections" (Navisworks, Tekla), definition and classification of collisions - design of collision solutions, work with other SW  
           
8. 15.11.2023 přednáška / lecture BIM v architektonické kanceláři Standardy a metodika práce, parametrické navrhování, expertní posouzení, příklady z praxe Mg.A. Jakub Klaška, Zaha Hadid Architects
      BIM in an architectural office Standards and methodology of work, parametric design, expert assessment, practical examples  
           
9. 22.11.2023 cvičení / practice Vykazování z BIM modelu Tvorba výpisů výrobků z BIM modelu, rozdíl mezi digitální a elektronickou tabulkou - zpětné vkládání do modelu - intergrace (přes ID) s grafickým modelem, dělení modelu na grafickou a negrafickou část, definice zodpovědností za jednotlivé dílčí modely viz vyučující cvičení / see practicing teachers
      Bills from BIM model Bills of products from the BIM model, the difference between digital and electronic table - re-insertion into the model - integration (via ID) with the graphical model, division of the model into graphical and non-graphical part, definition of responsibilities for individual sub-models  
           
10. 29.11.2023 přednáška / lecture Klíčové činnosti architekta při navrhování metodou BIM Smluvní aspekty BIM, autorská práva, legislativa, EIR, BIM protokol, BEP, autorská práva, role státu při zavádění metody BIM Ing. Aleš Marek, Ph.D., FA ČVUT
      Key activities of an architect in BIM design Contractual aspects of BIM, copyright, legislation, EIR, BIM protocol, BEP, copyright, the role of the state in the implementation of BIM  
           
11. 06.12.2023 cvičení / practice Společné datové prostředí (CDE) Možnosti a funkcionality CDE, shrnutí a dokončení cvičení - příprava na odevzdání / prezentaci viz vyučující cvičení / see practicing teachers
      Common Data Environment (CDE) Possibilities and functionalities of CDE, summary and completion of exercises - preparation for submission / presentation  
           
12. 29.11.2023 přednáška / lecture Digitalizace územního plánování a stavebního řízení Vize, základní rámec, portál stavebníka, identifikační číslo stavby, stavební dokumentace, požadavky na DSS, využití dat, digital building logbook  Ing. arch. Petr Klán, MMR
      Digitization of spatial planning and construction management Vision, basic framework, builder's portal, building identification number, building documentation, BDS requirements, data usage, digital building logbook  
           
13. 20.12.2023 test, prezentace /  test, presentation Závěrečný test (Moodle), prezentace cvičení Ověření základních znalostí, interaktivní prezentace jednotlivých týmů, diskuse, vyhodnocení Ing. Aleš Marek, Ph.D., FA ČVUT
      Final test (Moodle), presentation of exercises Verification of basic knowledge, interactive presentation of individual teams, discussion, evaluation  

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.