Počítačové navrhování I – BIM

BIM Informační modelování staveb /Proces informačního management. Základní informace o způsobu projektování BIM; tvorba informačního modelu budovy, systematicky správný informační tok v jednotlivých fázích výstavby a způsoby sdílení informačního modelu (sdílené datové prostředí CDE), účastníci výstavby a celoživotní cyklus stavby, nové role a procesy při zavádění BIM – přínosy rizika, zavádění do projektování a překážky s tím spojené, terminologie – definice BIM a jeho využití z hlediska nových požadavků na stavby (trvale udržitelný rozvoj a stavby s nulovou energetickou náročností). Využití dat, databáze, výkazy, datové standardy, BIM z pohledu statika, BIM z pohledu TZB, detekce kolizí, tvorba výkazu výměr, cenové řízení stavby, expertní analýzy, optimalizace, právní aspekty – autorská práva, duševní vlastnictví, smluvní záležitosti – BIM protocol, BIM Execution Plan, role státu při zavádění metody BIM – elektronizace / digitalizace procesu při povolování staveb, veřejné zakázky, povinnost a dobrovolnost použití BIM, technické standardy a normy, evropská a celosvětový kontext.
 

////

 

BIM Building Information Modeling / Information Management Process. Basic information about BIM project planning; building information model of the building, systematically correct information flow in individual phases of construction and ways of sharing the information model (shared data environment CDE), construction participants and lifecycle of the building, new roles and processes in BIM implementation - risk benefits, designing and obstacles related, terminology - definition of BIM and its use in terms of new requirements for buildings (sustainable development and buildings with zero energy intensity). Use of data, databases, reports, data standards, BIM from the static point of view, BIM from the point of view of HVAC, collision detection, bill of quantities, construction cost management, expert analyzes, optimization, legal aspects - copyright, intellectual property, contractual matters - BIM protocol , BIM Execution Plan, the role of the state in the implementation of the BIM method - digitization of the process for building permits, public procurement, the obligation and voluntary use of BIM, technical standards and standards, European and worldwide context.

Související předměty

516PN2 Počítačové navrhování II
522PN3 Počítačové navrhování III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.