Dějiny architektury

Výuka směřuje k orientaci v problematice badatelské práce v oblasti dějin stavební kultury. Je založena na seznámení s teoretickou rovinou problematiky a na převedení obecné polohy probíraných témat do roviny konkrétních metodologicky podnětných příkladů volených s přihlédnutím k převažujícímu zaměření konkrétní sestavy doktorandů. (Příklady probíraných témat: Forma a funkce; Jazyk architektury; Architekt-stavebník-stavitel; Vztah ke stavebnímu dědictví a další). Od frekventantů se očekává aktivní účast a průběžná příprava na předem avizovaná témata. Předmět se zakončuje rozpravou, v níž doktorand rozebere otázku souvztažnosti probíraných témat se zaměřením své práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.