Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Provádění a management krajinářské architektury

Management krajinářské architektury je chápán jako komplexní suma všech potřebných činností k plánování, zakládání a péči o zeleň ve veřejném prostoru, směřujících k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití disponibilních zdrojů. Pro potřeby výuky bude management strukturálně členěn následovně: management ploch, management zdrojů, management konfliktů a management komunikace.

V rámci managementu ploch budou vyučovány plánovací nástroje, tj. územně analytické podklady (oborově generel zeleně); technicko-provozní nástroje, především pasport zeleně, dendrologický průzkum, projekt údržby, projekt pěstebních opatření; koncepční nástroje, především rozvojové programy (územní studie, studie zelené infrastruktury apod.)

V rámci managementu zdrojů budou probírány modely financování krajinářských úprav, metody oceňování dřevin, způsoby konstrukce cenových kalkulací, propočtů a výkazů výměr. 

V rámci managementu konfliktů a komunikace budou řešeny různorodé a často protichůdné požadavky cílových skupin odborníků, politiků a občanů. Budou zde prezentovány různé techniky řešení a dosažení konsenzu jednotlivých zájmových skupin. Celý rozsah předmětu bude vyučován v rámci přednášek a pro celý rozsah vyučované problematiky bude zadána semestrální práce, jejíž vypracování a odevzdání bude nedílnou součástí podmínek pro úspěšné absolvování předmětu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.