Diplomní projekt – DP (D)

Předmět ukončuje magisterský studijní program design v podobě samostatného diplomního projektu, ve kterém již musí student prokázat komplexní schopnosti designérské práce včetně samostatného přístupu k tvorbě, hledání relevantních podkladů a literatury, schopnosti analyzovat dané téma diplomní práce s vlastním návrhem, včetně jeho obhajoby, dokázat schopnost praktické designérské tvorby následně aplikovatelné v praxi.

Předmětem diplomní práce mohou být témata designu průmyslových a spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní veřejné prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény.

Na konci semestru je diplomní práce prezentována a studentem obhajována před odbornou komisí. Výsledkem je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla, předmětný designérský návrh musí být schopen realizace v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.