Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)

Regionální plánování a rozvoj. Přehled obecných principů a mechanismů regionálního rozvoje a jednání aktérů, doplněný příklady z praxe. Cílem je ukázat prostorové uspořádání společnosti a krajiny a jeho změny jako výsledek společenských a ekonomických procesů. Předmět se zabývá charakteristikami regionů, regionálními rozdíly a jejich změnami, podmínkami rozvoje regionů, konkurenceschopností území a jejím vztahem ke kvalitě života. Dále je uveden přehled teorií regionálního rozvoje. Druhá polovina kurzu se věnuje jednotlivým aktérům regionálního rozvoje, jejich vlivům na rozvoj regionů, mechanismům jejich chování a vývojovým trendům, zejména v ČR, ale také v evropském a globálním měřítku. Zabývá se obyvatelstvem a migrací, strukturou osídlení, veřejnou správou, malými a středními podniky, inovacemi, přímými zahraničními investicemi, dopravou a jejím významem pro regionální rozvoj.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.