Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)

Teoretická východiska a principy plánovacích procesů v krajině. Předmět podporuje komplexní pohled na problémy v krajině jako celku ve vazbě na územní plánování a komplexní pozemkové úpravy. Vychází z poznání přírodních procesů v území, z kulturně-historického vývoje, hledá možnosti a limity hospodářského využití území a dalšího rozvoje sídel a technické infrastruktury. Definuje zásady tvorby infrastruktur v území jako zásadního prvku udržitelnosti krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.