Publikace

Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., Ing. arch. Tomáš Efler

Odborná publikace ve struktuře: 1. Osídlení a utváření krušnohorské krajiny - pravěk a raný středověk, doklady počátků osídlení, vrcholný středověk, rozvoj s vazbou na montánní aktivity a dálkové cesty, novověká expanze, průmyslová konverze a redukce osídlení. 2. Urbanistická, architektonická a stavební specifika Krušnohoří – horní města a jejich urbanismus, mocenské symboly a funkční fortifikace v raném novověku, luteránské kostely, proměny zástavby tradiční krušnohorské vesnice, nástup moderní architektury a urbanistický rozvoj měst, výzvy do budoucna, možnosti revitalizace. 3. Technické a montánní stavby, areály a činnosti v Krušných horách – průzkumné činnosti, voda jako základní předpoklad rozvoje těžby a průmyslu, technické památky a cesta za kulturním dědictvím UNESCO.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten