Publikace

Metodika pro diagnostiku ocelových mostních konstrukcí kulturního dědictví

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Metodika poskytuje doplňující pokyny pro hodnocení mostů, které jsou kulturními památkami. Doporučuje se ji v přiměřeném rozsahu využít i pro hodnocení památkově hodnocených mostů, které nejsou památkově chráněny. Metodika by měla být využita v projekční přípravě a pro přípravu podkladů pro hodnocení (statické posouzení) ocelových konstrukcí a mostů a její využití by mělo být vyžadováno orgány památkové péče po projektantech a staticích. Rozsah využití by měl odpovídat památkovému významu konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten