S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Analýza právního prostředí územního plánování sledující udržitelný rozvoj a praktické implementace principů udržitelného rozvoje ve vybraných systémech územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Vít Řezáč, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Souhrnná informace o výsledcích výzkumu uplatňování pricipu udržitelného rozvoje v podmínkách jednotlivých evropských zemí. Všechny členské země EU přijaly princip udržitelného rozvoje a odkazují na něj ve svých právníchúpravách územního / prostorového plánování. Švýcarsko a Francie mají tento princip zakotven v ústavníchdokumentech; ostatní analyzované země se na něj odkazují v národních rozvojových strategiích a mají instituce zodpovědné za jeho uplatňování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten